Rodzina Rodzina

Back

Brexit - rejestracja w Polsce samochodu z kierownicą po prawej stronie

Czy po 1 stycznia 2021 r. zarejestruję w Polsce sprowadzone z Wielkiej Brytanii auto z kierownicą po prawej stronie, czy muszę robić przekładkę, by móc je zarejestrować?

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2021 r. (Ministerstwo Infrastruktury)

Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego, w tym w szczególności warunki techniczne tych pojazdów, określają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późń. zm.).
Zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Przepis § 9 ust. 2a ww. rozporządzenia dopuszcza umieszczenie kierownicy po prawej stronie w pojeździe kategorii M1 o rodzaju samochód osobowy, nowym objętym świadectwem homologacji typu WE pojazdu, albo uprzednio zarejestrowanym na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej po dostosowaniu do ruchu prawostronnego w zakresie: świateł zewnętrznych, lusterek wstecznych i prędkościomierza wyskalowanego w km/h (lub jednocześnie w km/h i mph). Jednocześnie należy mieć na względzie § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia zgodnie z którym przepis ust. 2 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.

Wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie w Polsce, w tym sprowadzanych z Wielkiej Brytanii, było podyktowane koniecznością wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) w sprawie C-639/11 odnośnie dopuszczenia pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Intencją ministra właściwego ds. transportu było uregulowanie tej kwestii odpowiednio do rozstrzygnięć UE w tej sprawie, z zachowaniem niezbędnych wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w oparciu o rozwiązania przewidziane w tym zakresie w innych krajach członkowskich UE.

W dniu 31 grudnia 2020 r. skończył się okres przejściowy obowiązujący w oparciu o Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Oznacza to, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w polskim porządku prawnym nie jest traktowane jak państwo członkowskie UE.

Resort infrastruktury nie planuje obecnie wprowadzenia zmian przepisów prawnych pod kątem określenia nowych wymagań technicznych dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie poza te, które zostały już określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

W związku z powyższym, w przypadku np. samochodu osobowego kategorii M1 zarejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej przed dniem 1 stycznia 2021, kierownica w tym pojeździe może być umieszczona po prawej stronie pojazdu, przy spełnieniu ww. warunków.

Odnosząc się do kwestii dokonania przebudowy pojazdu polegającej na przystosowaniu pojazdu z kierownicą po prawej stronie do ruchu prawostronnego (pierwotnie przewidzianego do ruchu lewostronnego) należy wskazać, że taka przebudowa może być dokonana przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, pod warunkiem, że pojazd o danym numerze VIN jest konstrukcyjnie przystosowany do montażu kierownicy zarówno po lewej jak i po prawej stronie pojazdu. W procedurze homologacji typu pojazdu producent pojazdu deklaruje, czy pojazd poddawany badaniom będzie przystosowany do ruchu lewostronnego, prawostronnego, czy też do obu wariantów. Jeżeli pojazd jest przystosowany do obu wariantów (ruch lewostronny i prawostronny) wówczas na taśmie produkcyjnej producenta pojazd ma montowany układ kierowniczy po lewej lub prawej stronie w zależności od rynku, na jaki jest przeznaczony.

Jednocześnie informujemy, że rejestracja pojazdów jest zadaniem własnym organu rejestrującego pojazdy, który wykonuje je na własną odpowiedzialność w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wydając decyzje administracyjne. W trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przed organem administracji samorządowej strona w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.) może występować ze środkami odwoławczymi stosownie do przepisów K.p.a.

 

 

 

 
 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.