Back

Pomoc społeczna po powrocie do Polski

Archiwum rozmów

Pomoc społeczna po powrocie do Polski

Ekspert: Maciej Łagowski – Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe w Warszawie

Termin spotkania: 7 października 2010 roku

Wybierz interesujący Cię fragment rozmowy:

Pomoc finansowa z Ośrodka Pomocy Społecznej
Kto może się ubiegać o pomoc finansową z Ośrodka Pomocy Społecznej; jakie są zasady jej przyznawania; w jakiej formie i na jaki cel można otrzymać pomoc

Mieszkanie po powrocie do Polski
Czy można uzyskać doraźne lokum z pomocy społecznej; jak wygląda pomoc domów dla samotnych matek z dziećmi; gdzie ubiegać się o mieszkanie komunalne

Pomoc społeczna dla osób starszych i samotnych
Jaką pomoc dla osób starszych i samotnych oferują Ośrodki Pomocy Społecznej; na czym polegają usługi opiekuńcze

Pomoc społeczna dla osób bezdomnych
Jak funkcjonują placówki dla osób bezdomnych; czy osoby bezdomne mogą liczyć na pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej; programy wspierania osób bezdomnych

POMOC FINANSOWA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

biedronka: Witam Pana! Czy można dostać teraz jakąś zapomogę z pomocy społecznej dla osoby samotnie wychowującej dziecko i czy można ją otrzymywać, jeśli dostanie się zasiłek dla bezrobotnych?

Maciej Łagowski: Oczywiście, że można, pod warunkiem jednak, że będzie Pani się kwalifikowała do takiej pomocy. Po pierwsze winna Pani zwrócić się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca Pani zamieszkania w Polsce, w następnej kolejności zostanie z Panią przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu Pani zamieszkania. Na podstawie wywiadu i zebranej dokumentacji zostanie podjęta decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania Pani pomocy. Bardzo wiele zależy od tego jaką sytuację materialną będzie Pani miała po powrocie do kraju tj. czy będzie Pani posiadała własne zasoby np. oszczędności. W Pani sytuacji kryterium dochodowe uprawniające Pani rodzinę do otrzymywania bezzwrotnych świadczeń pieniężnych wynosi 702 zł. W sytuacji gdy posiadany przez Panią dochód będzie większy może zostać przyznana pomoc finansowa w formie zasiłku specjalnego bądź zwrotnego (w sytuacjach szczególnych istnieje możliwość odstąpienia od żądania zwrotu takiego zasiłku).

biedronka: Jakie dokładnie warunki należy spełnić aby uzyskać zasiłek stały?

Maciej Łagowski: Należy mieć orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, orzekane przez miejskie lub powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności albo całkowitą niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzekane przez ZUS. Istnieje też kryterium wieku tj. w przypadku nieposiadania własnego świadczenia z ZUS zasiłek stały przysługuje kobietom od 60 roku życia, mężczyznom od 65 roku życia. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od posiadanego dochodu, np. przy braku własnego dochodu maksymalna wysokość zasiłku stałego dla osoby samotnej wynosi 444 zł, minimalna wysokość zaś 50 zł. Posiadany przez Pana dochód własny wraz z zasiłkiem stałym nie może przekroczyć kwoty 477 zł tj. kryterium dla osoby samotnie gospodarującej. Dla przykładu - jeżeli Pana dochód wynosi 200 zł, to przy orzeczonej niepełnosprawności przysługujące Panu świadczenie wynosić będzie 277 zł + składka na ubezpieczenie zdrowotne, opłacana przez OPS.

biedronka: Czy dobrze się domyślam, że osoba objęta pomocą społeczną może liczyć na indywidualnego opiekuna w OPS lub taką stałą osobę do kontaktu?

Maciej Łagowski: Każda osoba będąca w potrzebie może zgłosić się do pracownika socjalnego OPS, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Innymi słowy, każdy rejon danego miasta pozostaje w gestii konkretnego pracownika socjalnego.

biedronka: Czy kredyt mieszkaniowy jest przeszkodą w ubieganiu się o zasiłki z OPS?

Maciej Łagowski: Nie, nie jest żadną formalną przeszkodą.

katarzynka: Jeszcze jedno pytanie o zasiłek, o którym tu mowa, czy od niego są odprowadzane podatki przez OPS do urzędu skarbowego?

Maciej Łagowski: Nie. Świadczenia z pomocy społecznej są nieopodatkowane.

katarzynka: Nurtuje mnie jeszcze sprawa dokumentów, jakich wymaga sie w OPS od osoby, która ubiega się o pomoc. Ponieważ wracam z Irlandii mogę nie dysponować takimi, jakie mają osoby w Polsce, dlatego prosiłabym o informację, czy taka okoliczność (powrót z zagranicy) jest przez urzędników brana pod uwagę, czy sam brak jakiegoś dokumentu mimo tej okoliczności mnie zdyskwalifikuje?

Maciej Łagowski: Wymagany jest dowód tożsamości oraz dokumenty potwierdzające Pani aktualną sytuację rodzinną bądź materialną. O wszystkich niezbędnych dokumentach dowie się Pani w trakcie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego w miejscu Pani zamieszkania.

korinna: Czy to prawda, że można ubiegać się o jednorazową pomoc na konkretny cel, jak np. zakup opału na zimę. Jaka kwota może wchodzić w grę?

Maciej Łagowski: Istnieje możliwość przyznawania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, w tym także na zakup opału. Wysokość otrzymanego zasiłku uzależniona jest od Pana sytuacji bytowej oraz aktualnie posiadanych przez OPS środków finansowych. Obecnie dla osób i rodzin spełniających dochodowe kryterium ustawowe, przyznawana jest pomoc finansowa na zakup jednej bądź połowy tony węgla. W praktyce są to kwoty od 350 do 650 zł.

marek90: Witam, mam nietypowe pytanie, bo dotyczy studenta. Jeśli przyjadę na własną rękę do Polski na studia i jestem w trudnej sytuacji materialnej, to mogę liczyć na jakieś wsparcie z pomocy społecznej? Utrzymuje się sam i trochę się obawiam trudności. Na początku zapytałbym uczelnie, ale jeśli nic z tego nie wyjdzie, to czy w ogóle można liczyć na pomoc społeczną? Z tego co się dowiedziałem, będę zameldowany tymczasowo w Polsce i będę mieć miejsce w akademiku.

Maciej Łagowski: Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej muszą występować co najmniej dwie dysfunkcje na podstawie, których pomoc finansową można przyznać. Najczęściej występujące dysfunkcje to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność lub długotrwała choroba, uzależnienia, bezdomność, rodziny niepełne, bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, zdarzenie losowe (np. kradzież). W Pana sytuacji istotne jest czy poza trudną sytuacją materialną występuje jedna z wyżej wymienionych dysfunkcji.

MIESZKANIE PO POWROCIE DO POLSKI

katarzynka: Chciałabym wrócić z dziećmi z Irlandii, ale bez męża, a to oznacza, że bez środków do życia niestety. Ponieważ nasz związek się rozpadł, a ja nie pracowałam, będę mieć trudności finansowe. Nie mam mieszkania, rodziny, wszystko muszę zaczynać od początku. Chcę szukać pracy, ale bez mieszkania i pomocy w tej sprawie nie dam rady. Czy pomoc społeczną można prosić w Polsce o jakieś tymczasowe lokum? Jakie dokumenty są potrzebne? Gdzie można się zgłosić w tej sprawie (myślę o powrocie do Warszawy)? Bardzo dziękuję za wszystkie informacje na ten temat, jak również - na jak długo z takiej pomocy w zakwaterowaniu można byłoby korzystać?

Maciej Łagowski: W realiach pomocy społecznej w Polsce, w Pani sytuacji nie można oczekiwać na otrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym mogłaby Pani przebywać po powrocie do kraju. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy domów dla samotnych matek z dziećmi np. prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Adresy tych placówek na terenie województwa mazowieckiego dostępne są w Internecie. Po uzyskaniu takiego doraźnego lokum, mogłaby Pani wystąpić w Wydziale Zasobów Lokalowych właściwego dla ostatniego miejsca Pani zameldowania o lokal z zasobów gminy. Jednocześnie otrzymałaby Pani ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej – w momencie spełnienia kryteriów ustawy o pomocy społecznej - pomoc finansową, prawną, psychologiczną.

katarzynka: Chciałabym jeszcze poprosić o informację, na jak długo można liczyć na takie doraźne lokum maksymalnie, czy to jest z góry określone?

Maciej Łagowski: Pobyt w takiej placówce może wynosić od 3 do 6 miesięcy.

katarzynka: Chciałabym jeszcze zapytać, czy dużo osób po powrocie z zagranicy zgłasza się do Państwa z prośbą o pomoc, tak jak np. z mieszkaniem?

Maciej Łagowski: Odsetek takich osób jest znikomy, aczkolwiek każdy klient zgłaszający się o pomoc może liczyć na indywidualne potraktowanie jego problemu.

POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH

korinna: Czy OPS może zaoferować jakąś pomoc osobom starszym i samotnym, które mają emeryturę, ale wymagają doraźnej opieki? Czy taką osobę może zgłosić np. sąsiad, który widzi taką potrzebę?

Maciej Łagowski: Jak najbardziej, osoby starsze, samotne, posiadające własne świadczenia emerytalne mogą być objęte pomocą OPS, np. w formie usług opiekuńczych bądź też zasiłków.

korinna: Czy mogłabym poprosić o wyjaśnienie dot. usług opiekuńczych (czy to np. wizyty opiekuna, pomoc w robieniu zakupów)?

Maciej Łagowski: Usługi opiekuńcze świadczone są przez OPS na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, nie potrafiących zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Fizycznie pomoc takową świadczą profesjonalne opiekunki środowiskowe. Koszt jednej godziny pomocy usługowej wynosi średnio około 12 zł i jest uzależniony od wysokości posiadanego dochodu osoby zainteresowanej.

POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

zofia-kulik: Czy bezdomnym Polakom z zagranicy można po ich powrocie do kraju pomóc w formie zapewnienia im miejsca w noclegowni dla bezdomnych? Czy takie miejsce można wcześniej „zarezerwować” jeszcze przed powrotem? Gdzie szukać kontaktów do takich domów?

Maciej Łagowski: Nie istnieje możliwość „rezerwacji” miejsc w placówkach dla osób bezdomnych. Obowiązuje zasada pierwszeństwa, w szczególnych sytuacjach, np. podczas trudnych warunków atmosferycznych, właściwe placówki zobowiązują się najczęściej do przyjęcia wszystkich potrzebujących. Oczywiście główną zasadą obowiązującą na terenie noclegowni jest zachowywanie abstynencji alkoholowej. Lista placówek oferujących rzeczoną pomoc dostępna jest w Internecie.

zofia-kulik: Czy bezdomna osoba, która zostanie przyjęta do noclegowni też może liczyć na zasiłek czy na inne formy pomocy?

Maciej Łagowski: Osoba taka winna zgłosić się do lokalnego OPS-u, gdzie jej wniosek zostanie rozpatrzony zgodnie z wcześniej wymienionymi kryteriami udzielenia pomocy. Większość noclegowni bądź schronisk dla osób bezdomnych współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

zofia-kulik: Chciałabym jeszcze zapytać o warunki, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się (przepraszam, jeśli przekręciłam nazwę...)

Maciej Łagowski: Ze strony OPS-u istnieje możliwość doraźnej pomocy finansowej, najczęściej zabezpieczającej podstawowe potrzeby bytowe, natomiast jednym z fundamentalnych działań OPS jest WSPIERANIE osób, które chcą się usamodzielnić. To wsparcie przybiera szereg form, np. jest to aktywizowanie zawodowe na lokalnym rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych kursach czy też programach realizowanych przez OPS-y. Jednym z takich działań mających na celu usamodzielnienie się jest program "Wychodzenia z bezdomności", realizowany np. przez OPS Warszawa Praga Południe.