Back

Legalizacja pobytu i ubieganie się cudzoziemców o obywatelstwo polskie

Archiwum rozmów

Legalizacja pobytu i ubieganie się cudzoziemców o obywatelstwo polskie

Eksperci: Justyna Strzeżek i Magdalena Skoczek – Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Piotr Widawski – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Termin spotkania: 18 lutego 2010 roku

Wybierz interesujący Cię fragment rozmowy:

Zezwolenie na zamieszkanie w Polsce obcokrajowców
legalizacja pobytu w Polsce obywateli państw UE i pozostałych państw świata; ubieganie się o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce obywatela USA;

Zezwolenie na osiedlenie się w Polsce obcokrajowców
ubieganie się o zezwolenie na osiedlenie się w Polsce obywatela Ukrainy;

Nadanie obywatelstwa polskiego obcokrajowcom
procedura nadania obywatelstwa polskiego; uproszczony tryb naturalizacji;

Pobyt w Polsce obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
zasady pobytu w Polsce obywateli państw członkowskich UE;

Obywatelstwo i dokumenty dzieci obywateli polskich urodzonych za granica Polski
jak wyrobić dokumenty dziecku obywateli polskich urodzonemu poza granicami kraju; obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą;

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE W POLSCE OBCOKRAJOWCÓW

Jeruzalski: Jak wygląda sytuacja Australijczyków w Polsce? Czy są traktowani jakoś inaczej w kwestii obywatelstwa i pozwolenia na pracę (coś pomiędzy Unią a krajami Trzeciego Świata) czy też jak Trzeci Świat?

Justyna Strzeżek: W Polsce cudzoziemców w kwestii legalizacji pobytu dzieli się na obywateli Unii Europejskiej i obywateli pozostałych państw świata. Wszystkie sprawy rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeruzalski: Czyli o ile dobrze rozumiem, dokładnie takie same przepisy będą dotyczyły mojego kolegi Australijczyka jak i jego dziewczyny, która jest Wietnamką?

Justyna Strzeżek: Dokładnie tak.

E. Vigneault: Jak mogę uzyskać zezwolenie na zamieszkanie w Polsce jako emeryt i obywatel USA?

Justyna Strzeżek: Może Pan złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula lub do będąc na terytorium Polski do Wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Powinien Pan złożyć cztery wnioski o udzielenie zezwolenia na zamieszkane, cztery zdjęcia (przedstawiające lewy półprofil z odsłoniętym lewym uchem), trzy kopie paszportu, tytuł prawny do lokalu w Polsce, regularne i stabilne źródło dochodu, ubezpieczenie zdrowotne oraz dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się Pan w uzasadnieniu wniosku. Wydanie decyzji to koszt 340 złotych plus 50 złotych za wydanie karty pobytu. Zezwolenie na zamieszkanie zostanie udzielone jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Polski przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ W POLSCE OBCOKRAJOWCÓW

Andrzej Bucziński: Jestem obywatelem Ukrainy. Moja babcia jest Polką (narodowość jest napisana w paszporcie mojej matki). Mam Kartę Polaka. Na Ukrainie mam działalność gospodarczą – w formie osoby fizycznej (nie firma). Nie potrzebuję zostawać na Ukrainie żeby otrzymywać dobre dochody. Czy mogę otrzymać kartę stałego pobytu czy czasowego żeby wrócić na Ojczyznę i tam mieszkać a dochód otrzymywać z Ukrainy?

Justyna Strzeżek: Może Pan uzyskać w Polsce zezwolenie na osiedlenie się wydawane ze względu na polskie pochodzenie. Będzie Pan musiał wykazać, iż co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej oraz wykazać swój związek z polskością w szczególności przez pielęgnowanie mowy polskiej i polskich tradycji i zwyczajów. Powinien Pan złożyć cztery wnioski o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się, cztery zdjęcia (przedstawiające lewy półprofil z odsłoniętym lewym uchem), trzy kopie paszportu, tytuł prawny do lokalu w Polsce, zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych, dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Wydanie decyzji to koszt 640 złotych plus 50 złotych za wydanie karty pobytu.

NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO OBCOKRAJOWCOM

Agnieszka T.: Witam! Chcemy złożyć dokumenty w Ambasadzie o Nadanie Obywatelstwa Polskiego dla mojego męża, który do tej pory nigdy w Polsce nie mieszkał. Spotkałam się z ogromna niechęcią ze strony pracowników placówki, którzy mi odradzają, zaznaczając, że mąż nie ma szansy na otrzymanie obywatelstwa, ponieważ nie zamieszkiwał w Polsce, tracimy tylko czas i pieniądze i sama już nie wiem co mamy robić. Chcieliśmy skorzystać z formuły uproszczonej 3 lata i 6 miesięcy po zawarciu związku małżeńskiego. Jednocześnie pragnę nadmienić, że zamierzamy wrócić do Polski, aby dzieci mogły kontynuować naukę w Polsce.

Piotr Widawski: Prezydent RP może nadać obywatelstwo polskie cudzoziemcowi, który zamieszkuje w Polsce co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent RP może nadać obywatelstwo polskie osobie, która nie spełnia tego warunku. Cudzoziemiec we wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego musi uzasadnić dlaczego pomimo niespełnienia tego warunku zasługuje na to, by mu nadać obywatelstwo polskie. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i decyzja w każdej sprawie należy do Prezydenta RP. Wniosek do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałej za granicą składany jest za pośrednictwem Konsula, a dla osoby zamieszkałej w Polsce do Wojewody. Druk wniosku uzyska Pani w konsulacie lub w urzędzie wojewódzkim. Do wniosku należy dołączyć wszystkie określone w rozporządzeniu Prezydenta RP dokumenty.

Postępowanie o nadaniu obywatelstwa polskiego jest postępowaniem odrębnym i nie podlega przepisom Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Decyzja Prezydenta RP jest ostateczna i niezaskarżalna.

Aby skorzystać z uproszczonego trybu naturalizacji przeznaczonego dla małżonków obywateli polskich oprócz pozostawania co najmniej trzy lata w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim Pani mąż będzie musiał uzyskać zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. Oświadczenie woli nabycia obywatelstwa polskiego Pani mąż będzie musiał złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia na osiedlenie się. Oświadczenie składa się przed Wojewodą.

Justyna Strzeżek: Aby uzyskać zezwolenie na osiedlenie się w Polsce należy najpierw uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie na osiedlenie się wydaje się cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Polski nieprzerwanie przez dwa lata na kartach czasowego pobytu oraz pozostaje trzy lata w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.

POBYT W POLSCE OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

pav3: Witam, czy tak rygorystyczne przepisy jak dla Ukrainy i USA obowiązują także dla krajów Unii Europejskiej?

Justyna Strzeżek: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Polski bez wizy i zezwoleń przez okres trzech miesięcy. Po upływie tego okresu mają obowiązek zarejestrować swój pobyt u Wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.

Mandela: Witam. Mam pytanie o pracę i meldunek w Polsce dla obcokrajowca. Czy ktoś, kto nie pracuje ale dopiero szuka pracy musi po pewnym czasie wyjeżdżać i formalnie ponownie wjeżdżać do kraju by móc się zameldować?

Magdalena Skoczek: Aby móc odpowiedzieć Panu na pytanie proszę o udzielenie informacji z jakiego kraju Pan pochodzi oraz na podstawie jakiego dokumentu przebywa Pan w Polsce (wiza czy karta pobytu).

Mandela: Znajomy pochodzi z Francji. Przebywa w Polsce na podstawie paszportu francuskiego i odpowiedziano mu, że nie może się zameldować na dłużej niż 6 miesięcy jeżeli nie pokaże kontraktu na stałe zatrudnienie. W innym wypadku musi wyjechać po 6 miesiącach i znów wjechać...

Magdalena Skoczek: Jako obywatel Unii Europejskiej Pański znajomy powinien zarejestrować się we właściwym miejscowo urzędzie wojewódzkim. Dopiero po dokonaniu rejestracji będzie mógł zameldować się na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Po rejestracji otrzyma zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Polski na podstawie, którego będzie mógł przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

OBYWATELSTWO I DOKUMENTY DZIECI OBYWATELI POLSKICH URODZONYCH ZA GRANICA POLSKI

Monika Mysłek: Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dokumentów dla dzieci obywateli polskich, które urodziły się poza granicami kraju? Jestem już 2 lata we Włoszech z mężem (legalnie). Czy powinnam w Polsce gdzieś to zgłosić?

Magdalena Skoczek: Jeżeli rodzice dziecka są obywatelami polskimi i chcą wyrobić dla dziecka polski paszport mogą to zrobić za pośrednictwem polskiej placówki konsularnej bądź w wydziale spraw obywatelskich urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do złożenia dokumentów niezbędne jest umiejscowienie aktu urodzenia dziecka, czyli wpis do polskich ksiąg stanu cywilnego.

W przypadku gdy jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim, a drugie obywatelem innego kraju do wydania paszportu polskiego bądź zameldowania dziecka na pobyt stały niezbędne jest przeprowadzenie procedury stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego w urzędzie gminy, miasta lub urzędzie wojewódzkim. Decyzje w sprawach stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego wydaje Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy, a jeżeli nigdy nie mieszkała ona w Polsce to właściwy jest Wojewoda mazowiecki.

Dudley: Jak wygląda sytuacja dziecka, które ma polskich rodziców, którzy ubiegają się o obywatelstwo brytyjskie w związku z wieloletnim zamieszkaniem na Wyspach – ale nie urodziło się ono w Wielkiej Brytanii, a podczas pobytu w USA... Czy starania o obywatelstwo brytyjskie i posiadanie obywatelstwa amerykańskiego jakoś nam komplikują sytuację przy ubieganiu się o obywatelstwo polskie? Czy jest przeszkoda w posiadaniu trzech obywatelstw przez dziecko?

Magdalena Skoczek: Jako, że dziecko ma rodziców obywateli polskich przez urodzenie nabyło obywatelstwo polskie. Również przez urodzenie na terytorium USA nabyło obywatelstwo amerykańskie. Nie ma żadnych przeciwwskazań aby dziecko posiadało kilka obywatelstw. Jednakże w Polsce będzie ono traktowane jako obywatel polski a nie jako obywatel amerykański czy brytyjski.

Dudley: Czy to znaczy, że gdy nie daj Boże wróci powszechny obowiązek służenia w armii, to także będzie nim objęte pomimo innych obywatelstw?

Piotr Widawski: Obywatele polscy zamieszkali za granicą i posiadający podwójne obywatelstwo polskie i obce nie odbywali czynnej służby wojskowej, a byli przenoszeni do rezerwy.