Podatki Podatki

Powrót

Czy renta inwalidzka z USA podlega opodatkowaniu w Polsce?

Otrzymuję rentę inwalidzką w USA - czy po przeprowadzeniu się do Polski na stałe będę musiał płacić podatek w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019 r. (A.G.)

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy).

Polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawiera odrębnego artykułu dotyczącego opodatkowania rent inwalidzkich. Oznacza to, iż dochód ten podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z postanowieniami art. 5 umowy („Ogólne zasady opodatkowania”).

Polska ma prawo opodatkować dochód z tytułu renty wypłacanej z USA osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Prawo to wynika z zapisu art. 5 ust 3 umowy, zgodnie z którym państwu rezydencji przysługuje pełne prawo do opodatkowania dochodów, w tym m.in. renty, osoby mającej na jego terytorium miejsce zamieszkania.

Należy podkreślić, iż dochód może być również opodatkowany w państwie, z którego jest wypłacany, czyli w USA. Stosownie do art. 20 ust. 1 umowy, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Oznacza to, iż rezydent Polski uzyskujący rentę z USA ma obowiązek opodatkować ten dochód w Polsce, jednak od podatku obliczonego zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi może proporcjonalnie odjąć podatek zapłacony w USA. Metoda nie ma zastosowania do rent, które nie są opodatkowane w USA. W takim przypadku renta jest w całości opodatkowana w Polsce.

Renta stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu według obowiązującej, progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

Warto również zauważyć, że – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy – wolne od podatku dochodowego są otrzymywane z zagranicy:

a) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,

b) kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,

c) renty wojskowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945 pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającej charakter przyznanego świadczenia.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.