Przeprowadzka Przeprowadzka

Powrót

Czy obejmuje mnie zwolnienie z opłat za sprowadzenie nowego samochodu z USA?

Mieszkam od 3 lat w USA. Ponieważ miałam wrócić do kraju w lipcu 2010 r., kupiłam 1 czerwca samochód, który planowałam, jako mienie przesiedleńcze, sprowadzić do kraju. Okazało się, jednak już po jego zakupie, że muszę ze względów zawodowych wracać rok wcześniej. Czy w takim przypadku muszę tu, po dwóch miesiącach sprzedać samochód - bo tak się złożyło, że nie mogę użytkować go przez pół roku - wracam 31 lipca (i musiałabym zapłacić na granicy cło i inne opłaty), czy mogą być wobec mojego samochodu zastosowane przepisy zwalniające mnie z opłat za przywóz?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-11 (akt. 15.10.2021 r.)

Przesłanki do skorzystania ze zwolnienia z należności celnych przywozowych mienia osobistego, przywożonego na obszar celny Wspólnoty przez osoby przesiedlające się z państw trzecich, zostały określone w art. 3 – 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia, zwolnienie zostaje ograniczone do mienia osobistego, które:
a) za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, które opuściła;
b) jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Z cytowanego przepisu wynika generalna zasada, zgodnie z którą osoba przesiedlająca się, która chce skorzystać ze zwolnienia z należności celnych przywozowych mienia osobistego, musi je używać przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających zmianę jej miejsca zamieszkania. Z warunku tego wyłączone są jedynie towary przeznaczone do konsumpcji.

Przepisy prawa celnego z zakresu zwolnień celnych nie określają katalogu szczególnie uzasadnionych okoliczności. Za szczególnie uzasadnioną okoliczność można  w rozumieniu wyżej cytowanego przepisu uznać np. wyjątkowe, nieprzewidywalne okoliczności, na które osoba zainteresowana nie miała wpływu, przypadki występowania siły wyższej, względy natury politycznej, które uniemożliwiły dalsze zamieszkiwanie, a co za tym idzie używanie składników mienia osobistego osoby zainteresowanej w państwie trzecim i które spowodowały konieczność  powrotu tej osoby na obszar celny Wspólnoty. Nie stanowi jednakże takiej szczególnie uzasadnionej okoliczności zmiana planów życiowych osoby przenoszącej swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty.

Należy podkreślić, iż celem omawianego przepisu jest zwolnienie z należności celnych przywozowych tych rzeczy, które były używane co najmniej przez okres sześciu miesięcy w dotychczasowym miejscu zamieszkania i są przeznaczone do takiego samego użytku w nowym miejscu zamieszkania na obszarze celnym Wspólnoty. Przepis ten nie stanowi natomiast uprawnienia dla osób, które zamieszkiwały w państwie trzecim, do przywozu ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych nowych rzeczy. Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż w sprawie ewentualnego zwolnienia towarów z należności celnych przywozowych każdorazowo podejmuje organ celny, któremu towar zostaje przedstawiony celem objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu, uwzględniając stan faktyczny i prawny dotyczący konkretnej sprawy oraz załączone w sprawie dokumenty.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.