Podatki Podatki

Powrót

Czy można zostać ukaranym za niepoinformowanie urzędu skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania?

Wyjechałem z kraju w 2005 r. Nie pracowałem od 2005 r. do teraz w Polsce. Wszystkie dochody uzyskiwałem tylko w Irlandii. Przed wyjazdem za granicę nie poinformowałem polskiego urzędu skarbowego, że wyjeżdżam. Czy to oznacza, że mogę zostać ukarany przez urząd skarbowy za niepoinformowanie o zmianie miejsca zamieszkania?

Począwszy od 1 września 2011 r. weszła w życie ustawa z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła wiele istotnych zmian, m.in. w zakresie obowiązków ewidencyjnych podatników objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT, których identyfikatorem podatkowym jest obecnie numer PESEL. Dla tych podatników, jeśli nie są płatnikami VAT, nie istnieje obecnie obowiązek zgłoszenia identyfikacyjnego, a obowiązek aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym został istotnie ograniczony.

W przypadku zmiany adresu zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objęta rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem VAT, za aktualizację uznaje się podanie aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji rocznej lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Podatnicy mogą również zaktualizować adres zamieszkania, wypełniając formularz ZAP-3.

Z kolei pozostali podatnicy i płatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz, nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 81 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy).

Karalność tego wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast jeżeli w okresie tego roku wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. 

Ponadto obowiązek zgłaszania danych o zmianie miejsca zamieszkania wynika również z uregulowań art. 146 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, zgodnie z którym w toku postępowania (tj. w przypadku wszczęcia przez organ podatkowy kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego) strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tym adresu poczty elektronicznej, jeżeli wystąpiono o doręczanie pism drogą elektroniczną. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.