Podatki Podatki

Powrót

Czy mogę odliczyć koszty uzyskania przychodu zagranicznego?

Czy przy rozliczaniu podatku w Polsce istnieje szansa zwrotu pieniędzy za dojazdy do zakładu pracy (na podstawie paragonów, karty miejskiej, itp.)?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (akt. 19.10.2021 r.)

Ustawodawca w art. 22 ust. 11 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 ) nie ograniczył wydatków na dojazd tylko do wydatków poniesionych na dojazd środkami komunikacji krajowej. Dlatego można uznać, że podatnicy mają prawo do odliczenia wydatków na dojazd w wysokości faktycznie poniesionej również w przypadku korzystania za granicą, w celu dojazdu do miejsca pracy, ze środków transportu publicznego wymienionych w tym przepisie, pod warunkiem udokumentowania tego korzystania w wymagany sposób, tj. imiennym biletem okresowym.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że osoba, która pracuje za granicą i rozlicza się z podatku w Polsce, ma prawo odliczyć od dochodu koszty uzyskania przychodów, w tym m.in. wydatki poniesione za dojazd do zakładu pracy. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Wydatki, które mogą podlegać odliczeniu dotyczą jedynie dojazdów do zakładu środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej.

W celu dokonania odliczenia należy przedstawić wydatki faktycznie poniesione udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Z tej formy rozliczenia można skorzystać jedynie w sytuacji, kiedy wydatki faktycznie poniesione:

  • wynoszą za rok podatkowy więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • wynoszą za rok podatkowy więcej niż 2.002 zł 05 gr., w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,
  • wynoszą za rok podatkowy więcej niż 1.668 zł 72 gr., w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, 
  • wynoszą za rok podatkowy więcej niż 2.502 zł 56 gr., w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy.

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.