Podatki Podatki

Powrót

W którym kraju mam opłacać podatek od norweskiej emerytury po mężu?

W którym kraju mam opłacać podatek od norweskiej emerytury po mężu? Wróciłam po jego śmierci na stałe do Polski.

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019 r. (A.G.)

Zgodnie z polsko-norweską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania emerytura będzie podlegać opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Jeśli będzie Pani otrzymywać to świadczenie bez pośrednictwa polskiego płatnika (np. ZUS), to będzie Pani zobowiązana samodzielnie wpłacać miesięczne zaliczki na podatek, zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnicy uzyskujący dochody,  są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, tj. 18%).  Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. (art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (tj. 32%). W przypadku emerytury koszty i składki na ubezpieczenie społeczne nie są odliczanie.

Podatnicy czasowo przebywający za granicą, którzy osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania (art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Do przeliczenia przychodu uzyskanego w walutach obcych stosuje się zasady określone  w art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.