Powrót

Ubezpieczenie zdrowotne

1. Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

2. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w Polsce a dochody zagraniczne
Dochody uzyskiwane za granicą są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w Polsce.

3. Nagłe wypadki a zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne
Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w sytuacji nagłego zachorowania, wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia może zwrócić się w Polsce o pomoc do każdej placówki opieki medycznej, która posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

4. Rejestracja w systemie ubezpieczenia zdrowotnego
Prawo do korzystania z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przysługuje w placówkach medycznych posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, nieubezpieczonym spełniającym określone kryteria lub posiadającym prawo do świadczeń w krajach UE/EFTA.

5. Legalizacja pobytu w Polsce
Jeżeli członek rodziny cudzoziemca jest obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, to procedura legalizacji jego pobytu przebiega tak, jak w wypadku wszystkich innych obywateli tych krajów.

6. Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca
Sposób legalizacji pobytu zależy od tego, czy cudzoziemiec pochodzi z kraju należącego do EOG lub ze Szwajcarii, czy też z tzw. kraju trzeciego.

7. PESEL
Numer PESEL to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną.