Dokument U2 (Portable Document U2) jest unijnym dokumentem potwierdzającym prawo do zachowania zasiłku dla osób bezrobotnych przyznanego w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej w trakcie poszukiwania pracy w innym kraju członkowskim przez okres do 3 miesięcy lub za zgodą właściwej instytucji do 6 miesięcy.

Dokument U2 wydaje instytucja właściwa ds. zatrudnienia, która przyznaje świadczenia dla osób bezrobotnych. W Polsce instytucją właściwą, która może wydać Dokument U2 jest Wojewódzki Urząd Pracy.

W przypadku państw członkowskich EFTA (Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Liechtenstein) dokumentem właściwym jest formularz E303.

1. Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów Unii Europejskiej
Od 1 maja 2010 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym transferu zasiłków dla bezrobotnych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.

2. Zasiłek dla bezrobotnych
Opuszczając Wielką Brytanię warto rozważyć czy nie przysługuje nam brytyjski zasiłek dla osób bezrobotnych (Jobseeker's Allowance – JSA. Dzięki przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby, które nabyły w Wielkiej Brytanii prawo do contribution-based JSA mogą transferować go do Polski.

3. Transfer zasiłku Jobseeker's Benefit do Polski
Osoba, która otrzymała w Irlandii prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy o nazwie Jobseeker's Benefit i otrzymuje go już dłużej niż miesiąc, może transferować ten zasiłek do Polski. Nie ma natomiast możliwości transferowania zapomogi dla bezrobotnych Jobseeker's Allowance.