Dokument U1 (Portable Document U1) jest unijnym dokumentem stanowiącym podstawę do zaliczenia okresów wykonywania pracy najemnej lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do okresów uprawniających do świadczeń dla osób bezrobotnych w innym kraju członkowskim.

Dokument U1 wydaje instytucja właściwa państwa zatrudnienia na wniosek zainteresowanego. O wydanie Dokumentu U1 możemy się ubiegać również za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W przypadku państw członkowskich EFTA (Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Liechtenstein) dokumentem właściwym jest formularz E301.

1. Formularz U1 (dawniej E 301)
Jeśli po powrocie do Polski zamierzamy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych można przed wyjazdem wystąpić o wydanie formularza U1 (wcześniej E 301), który jest uznawanym dokumentem, potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia przebyte w innym państwie członkowskim, który stosuje się przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych. Osoby występujące o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski powinny przedstawić ww. dokument w powiatowym urzędzie pracy, gdzie będą się rejestrować jako bezrobotne.

2. Ogólne zasady przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do Polski
Osoba, która po okresie pracy w którymś z państw członkowskich EOG lub w Szwajcarii wróciła do Polski, nie może znaleźć zatrudnienia i nie ma już prawa do transferu zasiłku, może starać się o prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.

3. Emerytury
Polacy, którzy pracowali w Polsce, a także w Republice Irlandii są objęci wspólnotową koordynacją systemów ubezpieczenia społecznego.

4. Formularz U1 (dawniej E 301)
Osoba powracająca do Polski (jednak bez ustalonego w Irlandii prawa do zasiłku Jobseeker’s Benefit) może starać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez powiatowe urzędy pracy po spełnieniu wszelkich wymogów. Dokumentem, dzięki któremu czas przepracowany za granicą zostanie nam zaliczony do okresu niezbędnego do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych po powrocie do Polski, jest formularz U1 (dawniej E 301).