Powrót

Sąd pracy

1. Uznawanie stażu pracy z pobytu zagranicą
Udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych, jeśli pracownik był zatrudniony w państwie należącym do EOG lub w Szwajcarii, albo w innym państwie, ale opłacał składki na Fundusz Pracy w Polsce.