Dokument S1 potwierdza fakt ubezpieczenia danej osoby w systemie ubezpieczenia zdrowotnego jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w sytuacji kiedy na co dzień zamieszkuje ona terytorium innego kraju członkowskiego.

Dokument S1 przysługuje:
  • osobom ubezpieczonym w jednym państwie członkowskim UE a zamieszkałym w innym, w tym pracownikom przygranicznym (z wyjątkiem członków rodziny zamieszkałych w innym państwie, osób ubiegających się o przyznanie emerytury/renty oraz członków ich rodzin, a także emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin),
  • pracownikom oddelegowanym oraz osobom prowadzącym działalność na własny rachunek czasowo przenoszącym działalność do innego państwa, o ile okres wykonywania działalności zawodowej w tym państwie przekracza 12 miesięcy,
  • członkom rodziny osoby ubezpieczonej, którzy zamieszkują w innym państwie członkowskim UE, niż państwo zamieszkania tej osoby,
  • osobom ubiegającym się o polską emeryturę lub rentę, którzy mieszkają w innym państwie, emerytom/rencistom,
  • członkom rodziny emeryta/rencisty, którzy zamieszkują w innym państwie członkowskim UE niż państwo zamieszkania emeryta/rencisty.

W przypadku gdy osoba jest ubezpieczona w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej a zamieszkuje w państwie członkowskim EFTA (Norwegia, Islandia, Szwajcaria Liechtenstein) bądź na odwrót, dokumentami potwierdzającymi fakt ubezpieczenia są formularze E106, E109, E120, E121.