Powrót

Paszport

1. Sądowe pozwolenie na wydanie paszportu dla dziecka
Jeśli jeden z rodziców nie zgadza się na wyrobienie dziecku paszportu, należy zwrócić się do sądu rodzinnego w celu uzyskania takiej zgody. Wniosek w tej sprawie składa się do wydziału rodzinnego i nieletnich.

2. Dokumenty dziecka
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest przede wszystkim paszport. Dlatego najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest wyrobienie dziecku właśnie tego dokumentu.

3. Podróżowanie z małżonkiem/partnerem cudzoziemcem
Jeżeli małżonek lub partner jest obywatelem tzw. kraju trzeciego (czyli nienależącego do EOG lub Szwajcarii), wjeżdżając do Polski, musi posiadać paszport (dokument podróży) i wizę.

4. PESEL
Numer PESEL to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną.

5. Procedura rejestracji
Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

6. Paszport
Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość osoby i obywatelstwo polskie. W Polsce występuje się o paszport do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za granicą - do konsulatu RP właściwego ze względu na miejsce pobytu.