Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Powrót

Na czym polega czasowe świadczenie usług transgranicznych?

Prowadzę jednoosobową działalność w Szkocji. Chciałbym stopniowo przenieść firmę do Polski. Czy zarejestrowanie w Polsce przedstawicielstwa bądź oddziału jest korzystniejszą formą niż czasowe świadczenie usług transgranicznych?

Prowadzenie oddziału, czy też przedstawicielstwa stanowi odrębną formę prowadzenia działalności gospodarczej od czasowego świadczenia usług. Czasowe świadczenie usług nie stanowi formy pośredniej, czy też przejściowej w etapie przenoszenia zagranicznej firmy na terytorium Polski. Wymienione powyżej formy prowadzenia działalności gospodarczej są odrębne i oparte na innych zasadach.

Prowadzenie przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Natomiast pojęcie czasowego świadczenia usług w Unii Europejskiej jest znacznie szersze.

Podstawowe zasady, na których opiera się ww. sposób prowadzenia działalności gospodarczej są określone w Traktacie o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (TWE).

Rodzaje usług:

Artykuł 50 TWE precyzuje pojęcie usługi. Stanowi on, że:

Usługami w rozumieniu niniejszego Traktatu są świadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób.

Usługi obejmują zwłaszcza:

  • działalność o charakterze przemysłowym,
  • działalność o charakterze handlowym,
  • działalność rzemieślniczą,
  • wykonywanie wolnych zawodów.

Czas trwania usługi:

Nie jest jasno określone, jak długo firma może świadczyć usługi transgraniczne bez zakładania firmy w danym Państwie Członkowskim. Określa się jedynie, że usługa ta musi być tymczasowa czy przejściowa z punktu widzenia czasu jej trwania, regularności, periodyczności i ciągłości. Działalność nie może więc mieć charakteru ciągłego ani stałego.

W orzeczeniu C-215/01 [4] Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyraził pogląd, że na podstawie TWE nie można w żaden sposób określić, jaka długość trwania usługi powoduje, że danej działalności nie można już traktować jako (transgranicznego) świadczenia usług, a należy ją poddać regulacjom dotyczącym prawa prowadzenia działalności gospodarczej na terenie innego państwa członkowskiego. Jest oczywiste, że niektóre usługi, np. budowlane (w omawianym przypadku chodziło o usługi tynkarskie), są wykonywane przez dłuższy, nawet kilkuletni czas. W celu wykonywania usługi świadczący usługę może posiadać również swoje biuro – dopóki służy świadczeniu konkretnej usługi. Nie można tego traktować jako założenia przedsiębiorstwa w danym kraju (co wiązałoby się m.in. z obowiązkami rejestracyjnymi).


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.