Powrót

Mienie przesiedleńcze a twardy brexit

- "Chciałbym w grudniu przywieźć do Polski jako mienie przesiedleńcze samochód, którego jestem właścicielem i użytkuję od dwóch lat w Wielkiej Brytanii. Jak ubiegać się o zwolnienie z podatku akcyzowego w przypadku "twardego brexitu"?"

W przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przed terminem przywozu przez Pana samochodu osobowego na terytorium kraju będą miały zastosowanie przepisy art. 112 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.). Oznacza to, że przywóz Pańskiego samochodu będzie traktowany tak jak przywóz z każdego innego kraju trzeciego, nie należącego do UE czy EFTA. O ile nie zostanie przyjęta Umowa Wyjścia, nie przewiduje się również okresu przejściowego, w którym przez pewien czas funkcjonowałyby dotychczasowe przepisy wobec przywozu samochodów z Wielkiej Brytanii.

Aby uzyskać zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego w związku z przybyciem na terytorium Polski na pobyt stały, konieczne jest w takim przypadku spełnienie łącznie następujących warunków:

 • samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
 • samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
 • osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;
 • osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;
 • samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju.


Proszę pamiętać, że w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przywóz samochodu będzie podlegał również należnościom celnym, a nie tylko podatkowym.


W kwestiach celnych, w przypadku mienia osobistego przywożonego przez osoby przenoszące swoje miejsce zamieszkania z Wielkiej Brytanii do Polski po tzw. hard brexicie, zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009  z dnia 16 listopada 2009 r. - art. 3 - 11 tego rozporządzenia.

 
Na podstawie tych przepisów zwolnione z należności celnych przywozowych jest mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne, przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej.

Zwolnienie jest ograniczone do mienia osobistego, które:

 • za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, które opuściła;
 • jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.


Ponadto zwolnienie może zostać udzielone tylko osobom, których miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Unii Europejskiej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.

Dla celów stosowania ww. przepisów rozporządzenia nr 1186/2009 przyjmuje się, że wymagany co najmniej 12-miesięczny okres zamieszkiwania poza obszarem UE obejmuje również czas zamieszkiwania przez osobę przenosząca swoje miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Zwolnienia nie stosuje się do:

 • wyrobów alkoholowych;
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • handlowych środków transportu;
 • przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.


Z wyjątkiem szczególnych przypadków, zwolnienie przyznawane jest tylko w odniesieniu do mienia osobistego dopuszczonego do swobodnego obrotu w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na obszarze celnym UE. Mienie może zostać dopuszczone do swobodnego obrotu w ww. okresie w kilku oddzielnych partiach.

W ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów.

Aby przywożone do wykorzystania w Polsce mienie osobiste przez osoby przenoszące swoje miejsce zamieszkania z wielkiej Brytanii do Polski mogło być zwolnione z należności celnych przywozowych, musi być zgłoszone organowi celnemu na terytorium Polski do procedury dopuszczenia do obrotu.

Co do zasady, wniosek o zwolnienie z należności celnych składany jest w chwili dokonywania zgłoszenia celnego. Dlatego właściwym organem, który rozstrzyga, czy w danym przypadku może być zastosowane zwolnienie celne jest ten organ celny, który przyjmuje to zgłoszenie.

Proszę zwrócić uwagę, że sprowadzając z państwa trzeciego np. samochód osobowy jako mienie przesiedleńcze do UE należy:

 • W pierwszym urzędzie celnym UE (na granicy z państwem trzecim) objąć go procedurą celną tranzytu. Zgłoszenie do procedury tranzytu można złożyć w formie elektronicznej: https://puesc.gov.pl/web/puesc/ncts2;jsessionid=1s7ZcVksFbAJk+4eNWfHVbLW.undefined. Procedurę tranzytu należy zakończyć w urzędzie celnym, w którym złożone będzie zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła. W przypadku przesiedlenia do Polski, będzie to urząd w Polsce właściwy dla miejsca zamieszkania.
 • Złożyć w wymienionym urzędzie wypełnione zgłoszenie celne, w jednej z następujących form:
  • dokumentu papierowego SAD,
  • zgłoszenia celnego w formie komunikatu elektronicznego do systemu AIS/IMPORT lub wystąpić o przekazanie sprawy - procedura tranzytu - do innych organów celnych na terenie Unii (tj. do polskiego organu celnego). W tym drugim przypadku zgłoszenie celne wraz z załącznikami opisanymi poniżej należy złożyć we właściwym terenowo organie celnym w Polsce.


Do zgłoszenia celnego SAD należy dołączyć:

 • dokument transakcyjny (faktura, umowa kupna-sprzedaży),
 • dokumenty pojazdu z kraju pochodzenia (np. Certificate of Title w przypadku importu z USA),
 • inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu będące w posiadaniu importera, które  świadczą o użytkowaniu samochodu do celów osobistych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przeprowadzką do Polski (dowód rejestracyjny samochodu).

W praktyce można skorzystać z usług agencji celnej funkcjonującej na granicy oferującej m.in. przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej.

Ponadto, może Pan skorzystać z dodatkowych informacji umieszczonych na portalu podatkowym oraz stronie internetowej poświęconej brexitowi.

Odpowiedź została przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii po konsultacji z Ministerstwem Finansów.

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.