Powrót

Małżeństwo

1. Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych
Wyroki sądów zagranicznych w sprawach cywilnych wymagają uznania przez sądy polskie. Dopóki to nie nastąpi, dopóty na terytorium Polski wyrok rozwodowy nie jest ważny, a byli małżonkowie są tak traktowani, jakby nadal byli małżeństwem.

2. Rejestracja rozwodu przeprowadzonego za granicą
Rozwód, unieważnienie małżeństwa, separacja i zniesienie separacji powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach aktu małżeństwa.

3. Ustalenie ojcostwa
W świetle polskiego prawa istnieje domniemanie, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Może ono zostać obalone tylko w postępowaniu sądowym o zaprzeczenie ojcostwa.

4. Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą
W celu rejestracji związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju, należy udać się z odpowiednim podaniem do urzędu stanu cywilnego.

5. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce
Cudzoziemiec, zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce, jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może je zawrzeć, np. obywatel Hiszpanii powinien złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem hiszpańskim może zawrzeć małżeństwo.