Powrót

Konsul

1. Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych
Zagraniczne dokumenty o wykształceniu uznawane są w Polsce na mocy umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia bądź w drodze nostryfikacji.

2. Zgłoszenie w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą
Fakt narodzin, małżeństwa lub śmierci danej osoby powinien zostać zgłoszony we właściwym urzędzie stanu cywilnego. Zgon, który nastąpił w Polsce, rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zdarzenia. W wyjątkowych wypadkach zgłoszenia zgonu winno dokonać się w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochówku, bądź w USC dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

3. Sprowadzanie ciała osoby zmarłej poza granicami kraju
W celu sprowadzenia ciała osoby zmarłej za granicą należy wpierw uzyskać zezwolenie od odpowiedniego starosty (burmistrza lub prezydenta miasta) w zależności od miejsca planowanego pogrzebu. Na podstawie takiego zezwolenia otrzymuje się następnie zaświadczenie polskiego konsula.

4. Legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych
Pomimo istnienia zasady domniemania autentyczności zagranicznych dokumentów urzędowych, w praktyce wymagane jest ich poświadczanie.

5. Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko
Sposób nabycia obywatelstwa polskiego przez dzieci cudzoziemca zależy od tego, w jakim są one wieku. Dzieci małoletnie z reguły są objęte wnioskiem rodzica cudzoziemca starającego się o obywatelstwo.

6. Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą
Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą zależy od obywatelstwa jego rodziców oraz od prawa obowiązującego w kraju, w którym się ono urodziło.

7. Nabycie obywatelstwa polskiego
Małżonkowie obywateli polskich mają możliwość szybszego nabycia obywatelstwa polskiego niż inne grupy cudzoziemców. Muszą oni jednak spełniać określone warunki i dopilnować ściśle wyznaczonych terminów.

8. Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą
W celu rejestracji związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju, należy udać się z odpowiednim podaniem do urzędu stanu cywilnego.

9. Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca
Sposób legalizacji pobytu zależy od tego, czy cudzoziemiec pochodzi z kraju należącego do EOG lub ze Szwajcarii, czy też z tzw. kraju trzeciego.

10. Podróżowanie z małżonkiem/partnerem cudzoziemcem
Jeżeli małżonek lub partner jest obywatelem tzw. kraju trzeciego (czyli nienależącego do EOG lub Szwajcarii), wjeżdżając do Polski, musi posiadać paszport (dokument podróży) i wizę.

11. PESEL
Numer PESEL to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną.

12. Paszport
Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość osoby i obywatelstwo polskie. W Polsce występuje się o paszport do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za granicą - do konsulatu RP właściwego ze względu na miejsce pobytu.