Powrót

Grzywna

1. Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem
Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanych okazami CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Konwencja Waszyngtońska, CITES) podlega ograniczeniom i może odbywać się wyłącznie na podstawie odpowiedniej dokumentacji.

2. Zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne
Nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie społeczne wiąże się z obowiązkiem zapłaty odsetek za zwłokę. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć nam dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych.

3. Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca
Sposób legalizacji pobytu zależy od tego, czy cudzoziemiec pochodzi z kraju należącego do EOG lub ze Szwajcarii, czy też z tzw. kraju trzeciego.

4. Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
Do 31 grudnia 2006 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawierała definicji „miejsca zamieszkania” i posługiwano się definicją z art. 25 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

5. Zaległości podatkowe
Konsekwencje niezłożenia zeznania podatkowego (PIT) lub uchylanie się od zapłacenia należnego podatku zależą od wysokości powstałej zaległości, a okres przedawnienia może wynosić nawet 20 lat.

6. Zatrudnienie cudzoziemców
Możliwości pracy współmałżonka cudzoziemca będą się różniły w zależności od tego, jakiego państwa jest on obywatelem. Jeśli ma paszport jednego z państw Unii Europejskiej, innego państwa EOG lub Szwajcarii, to może wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia, na takich samych zasadach jak obywatel Polski.

7. Przewóz dewiz
Jeżeli planujemy wwiezienie do Polski kwoty równej lub przekraczającej 10 000 euro w gotówce, to należy pamiętać o przepisach regulujących zasady przewożenia środków płatniczych przez granicę.