Powrót

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu to strefa wolnego handlu obejmująca kraje członkowskie Stowarzyszenia: Norwegię, Szwajcarię, Islandię i Liechtenstein. Jest to międzynarodowa organizacja gospodarcza, której celem jest promowanie wolnego handlu i integracji gospodarczej z korzyścią dla państw członkowskich Stowarzyszenia.

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu powstało 3 maja 1960 r. na mocy podpisanej 4 stycznia 1960 r. konwencji sztokholmskiej. W 1994 r. państwa członkowskie EFTA za wyjątkiem Szwajcarii utworzyły wspólnie z państwami członkowskimi Unii Europejskiej Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

1. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a niebędące członkami rodzin osób ubezpieczonych, mogą ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie. Warunkiem dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest udokumentowane posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.: pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby z nimi współpracujące, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, dzieci, emeryci/renciści, a także niektóre inne grupy osób.

3. Europass
Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom Europy prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą.

4. Prawo jazdy
Posługiwanie się prawem jazdy, wydanym w Polsce przed 1 lipca 1999 r., jest traktowane jak jazda bez ważnego dokumentu.