Powrót

E 400

Formularze serii E400 stosowane są do przyznawania świadczeń rodzinnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rodzaje formularzy z serii E400:

E401 – zaświadczenie dotyczące członków rodziny, potrzebne wtedy, gdy mieszkają w innym kraju niż osoba składająca wniosek. Powinien być składany i aktualizowany raz w roku.

E402 – zaświadczenie potwierdzające naukę ucznia. Istnieje kilka krajowych systemów prawnych, które rozszerzają świadczenia rodzinne poza przyjęty limit wieku, uzależniając nabycie tych świadczeń od kontynuowania studiów.

E403 – zaświadczenie o przyuczaniu do zawodu.

E404 – zaświadczenie lekarskie dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych.

E405 – zaświadczenie dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek. Stosowany jest dla celów wypłaty świadczeń rodzinnych lub zasiłków rodzinnych w przypadku następującego po sobie zatrudnienia w kilku państwach.

E406 – tylko w przypadku ustawodawstwa francuskiego, dotyczące postnatalnych badań medycznych. Aby uzyskać uprawnienia do francuskich świadczeń rodzinnych dziecko musi przejść postnatalne badania medyczne – w 9 lub 10 miesiącu życia oraz w 24 lub 25 miesiącu życia.

E407 – zaświadczenie lekarskie po to by przyznać specjalny zasiłek rodzinny lub podwyższyć jego wysokość dla dzieci niepełnosprawnych.

E411 – prośba o informacje dotyczące uprawnienia do świadczeń rodzinnych w państwach, w których mieszkają członkowie rodziny.

1. Świadczenia rodzinne z krajów Unii Europejskiej
Od 1 maja 2010 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.

2. Uzyskanie świadczeń rodzinnych z Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii
Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria to kraje, w których nadal obowiązują stare przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72.