Powrót

E 303

Formularz E303 jest zaświadczeniem potwierdzającym prawo osoby bezrobotnej do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych od chwili zarejestrowania się w urzędzie ds. zatrudnienia w państwie, w którym szuka pracy. Formularz określa także okoliczności, w których wypłata zasiłku zostanie zawieszona. Składa się on z sześciu części. Właściwa instytucja ds. zatrudnienia w kraju, w którym dana osoba ostatnio pracowała, wypełnia części zaświadczenia od E303/0 do E 303/4. Instytucja ta zachowuje u siebie część formularza E303/0, a pozostałe części formularza włącznie z E303/5 przesyła do osoby bezrobotnej lub ewentualnie do właściwego urzędu ds. zatrudnienia w miejscu, w którym osoba ta poszukuje pracy.

E303/1: Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych

Formularz przekazywany do instytucji ds. ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w miejscu, w którym osoba bezrobotna poszukuje pracy. Stanowi podstawę do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych.

E303/2 Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych

Na tym formularzu instytucja państwa, w którym osoba bezrobotna szuka pracy potwierdza zarejestrowanie bezrobotnego oraz rozpoczęcie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Następnie formularz jest zwracany do instytucji właściwej.

E303/3: Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych

Na tym formularzu instytucja państwa, w którym osoba bezrobotna szuka pracy potwierdza zarejestrowanie bezrobotnego oraz rozpoczęcie wypłaty zasiłku. Następnie formularz jest przesyłany do instytucji ds. ubezpieczenia chorobowego w miejscu, w którym osoba bezrobotna poszukuje pracy łącznie z formularzem E119.

E303/4: Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych

Na tym formularzu instytucja państwa, w którym osoba bezrobotna szuka pracy informuje instytucję właściwą o kwotach wypłaconych tytułem zasiłków dla bezrobotnych oraz podaje przyczyny zakończenia wypłaty. Formularz jest podstawą do zwrotu zasiłku dla bezrobotnych wypłaconego w imieniu instytucji właściwej.

E303/5: Informacje dla osób bezrobotnych, które zamierzają wyjechać do innego państwa członkowskiego, aby szukać zatrudnienia

Formularz przeznaczony dla osoby bezrobotnej. Zawiera informacje o sposobie postępowania w przypadku wyjazdu do innego państwa członkowskiego w poszukiwaniu pracy. Ponadto na formularzu tym instytucja w kraju, w którym osoba bezrobotna szuka pracy potwierdza jaka instytucja wydała zaświadczenie E303 i za jakie okresy wypłacono lub nie wypłacono zasiłku.

1. Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów Unii Europejskiej
Od 1 maja 2010 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym transferu zasiłków dla bezrobotnych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.

2. Transfer zasiłków dla bezrobotnych z Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii
Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria to kraje, w których nadal obowiązują stare przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym transferu zasiłków dla bezrobotnych: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72.

3. Zasiłek dla bezrobotnych
Opuszczając Wielką Brytanię warto rozważyć czy nie przysługuje nam brytyjski zasiłek dla osób bezrobotnych (Jobseeker's Allowance – JSA. Dzięki przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby, które nabyły w Wielkiej Brytanii prawo do contribution-based JSA mogą transferować go do Polski.

4. Świadczenia społeczne
Przed wyjazdem z kraju dotychczasowego pobytu należy uzyskać odpowiednie formularze, potwierdzające fakt opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i uprawnienia do uzyskania świadczeń socjalnych.

5. Transfer zasiłku Jobseeker's Benefit do Polski
Osoba, która otrzymała w Irlandii prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy o nazwie Jobseeker's Benefit i otrzymuje go już dłużej niż miesiąc, może transferować ten zasiłek do Polski. Nie ma natomiast możliwości transferowania zapomogi dla bezrobotnych Jobseeker's Allowance.