Powrót

E 301

Formularz E301 jest zaświadczeniem potwierdzającym okresy pracy i ubezpieczenia w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które brane są pod uwagę przy przyznawaniu prawa do świadczeń dla bezrobotnych w innym kraju członkowskim. Zaświadczenie wystawia instytucja właściwa ds. zatrudnienia państwa, w którym osoba bezrobotna była wcześniej zatrudniona lub inna instytucja wskazana przez właściwą władzę tego państwa. Z wnioskiem o wydanie formularza E301 możemy wystąpić osobiście lub za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Przykład:
Polak lub obywatel innego kraju UE/EOG pracował w kraju A, należącym do UE/EOG, a następnie w kraju, B, który również jest członkiem UE/EOG, gdzie utracił pracę. W pierwszej kolejności stara się o zasiłek w kraju B. Wówczas czas pracy w kraju A poświadczony w formularzu E301 zostaje dodany do stażu pracy w kraju B, stając się podstawą do obliczenia i wypłaty świadczenia w kraju B.

1. Formularz U1 (dawniej E 301)
Jeśli po powrocie do Polski zamierzamy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych można przed wyjazdem wystąpić o wydanie formularza U1 (wcześniej E 301), który jest uznawanym dokumentem, potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia przebyte w innym państwie członkowskim, który stosuje się przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych. Osoby występujące o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski powinny przedstawić ww. dokument w powiatowym urzędzie pracy, gdzie będą się rejestrować jako bezrobotne.

2. Zasiłek dla pracowników przygranicznych i powracających do kraju
Od ogólnych zasad przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do Polski możliwy jest jeden wyjątek, dotyczący pracowników przygranicznych i osób powracających do kraju, które podczas pracy za granicą zamieszkiwały w Polsce.

3. Ogólne zasady przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do Polski
Osoba, która po okresie pracy w którymś z państw członkowskich EOG lub w Szwajcarii wróciła do Polski, nie może znaleźć zatrudnienia i nie ma już prawa do transferu zasiłku, może starać się o prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.

4. Świadczenia społeczne
Przed wyjazdem z kraju dotychczasowego pobytu należy uzyskać odpowiednie formularze, potwierdzające fakt opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i uprawnienia do uzyskania świadczeń socjalnych.

5. Emerytury
Polacy, którzy pracowali w Polsce, a także w Republice Irlandii są objęci wspólnotową koordynacją systemów ubezpieczenia społecznego.

6. Formularz U1 (dawniej E 301)
Osoba powracająca do Polski (jednak bez ustalonego w Irlandii prawa do zasiłku Jobseeker’s Benefit) może starać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez powiatowe urzędy pracy po spełnieniu wszelkich wymogów. Dokumentem, dzięki któremu czas przepracowany za granicą zostanie nam zaliczony do okresu niezbędnego do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych po powrocie do Polski, jest formularz U1 (dawniej E 301).

7. Rejestracja w urzędzie pracy
Osobom poszukującym pracy, polskie Publiczne Służby Zatrudnienia mają do zaoferowania szeroką ofertę pomocy w postaci usług rynku pracy oraz świadczeń finansowych. Jednak aby w pełni móc z niej skorzystać trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy uzyskując w ten sposób status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.