Powrót

E 109

Formularz E109 jest zaświadczeniem potwierdzającym prawo do świadczeń dla członka rodziny, który zamieszkuje w państwie członkowskim EFTA (Norwegia, Islandia, Szwajcaria Liechtenstein), innym niż osoba, do której ubezpieczenia jest wpisany. Formularz ten ma zastosowanie, gdy członek rodziny zamieszkuje w innym państwie niż ubezpieczony pracownik. Jest to więc sytuacja odmienna od tej, w której wydaje się formularz E106, tj. gdy zarówno pracownik, jak i członek rodziny mieszkają w tym samym państwie - innym niż państwo właściwe.

W przypadku dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej funkcję formularza E109 pełni dokument S1.

1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma prawo do niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w każdym państwie członkowskim UE/EFTA.