Powrót

E 104

Formularz E104 jest zaświadczeniem o przebytych okresach ubezpieczenia. Wydawany jest w celach sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania w różnych krajach Unii Europejskiej. Występuje o nie osoba, która zamierza przystąpić do systemu innego państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo uzależnia nabycie prawa do świadczeń od przebycia odpowiedniego okresu ubezpieczenia.

Na przykład osobie, która podejmie pracę lub rozpocznie działalność na własny rachunek w Polsce, jeżeli wcześniej wykonywała działalność zarobkową w innym państwie członkowskim, okresy przebyte w tym państwie zostaną zaliczone do okresu ubezpieczenia wymaganego do przyznania świadczeń w Polsce.

Taka osoba powinna postarać się o formularz E104, który jest wystawiany w instytucji kraju, w którym został odbyty okres ubezpieczenia.

Przykład:
Pan Kowalski był zatrudniony w Wielkiej Brytanii przez kilka miesięcy, a następnie po trzytygodniowej przerwie rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Przed upływem 180 dni okresu ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej zachorował. Oddział ZUS przyznał panu Kowalskiemu prawo do zasiłku chorobowego, gdyż do wymaganego przepisami okresu ubezpieczenia doliczył okres ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia w Danii. Pan Kowalski na potwierdzenie tego okresu przedłożył w oddziale ZUS zaświadczenie na formularzu E104 wystawione przez instytucję duńską, w której podlegał ubezpieczeniu w Danii.

1. Formularz E 104
Formularz E 104 stosuje się przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń pieniężnych na wypadek choroby (zasiłek chorobowy) i macierzyństwa (zasiłek macierzyński). Jest to zaświadczenie o przebytych okresach ubezpieczenia, wydawane w celach sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania. Występuje o niego osoba, która zamierza przystąpić do systemu innego państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo uzależnia nabycie prawa do świadczeń od przebycia odpowiedniego okresu ubezpieczenia.

2. Świadczenia społeczne
Przed wyjazdem z kraju dotychczasowego pobytu należy uzyskać odpowiednie formularze, potwierdzające fakt opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i uprawnienia do uzyskania świadczeń socjalnych.

3. Formularz E 104
Dokumentem służącym potwierdzeniu naszych okresów ubezpieczenia (pracy) w Irlandii w celu starania się po powrocie do Polski o przyznanie świadczeń pieniężnych, których przyznanie uzależnione jest od odpowiedniego okresu ubezpieczenia jest formularz S1 (dotychczas E 104).