Powrót

Dziecko

1. Świadczenia rodzinne z krajów Unii Europejskiej
Od 1 maja 2010 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.

2. Obywatelstwo dziecka urodzonego w USA
Osoby, które urodziły się na terytorium USA są automatycznie obywatelami tego kraju. Jest to tak zwane „prawo ziemi”.

3. Akt urodzenia dziecka w USA
Jeżeli twoje dziecko urodziło się w USA, należy zarejestrować ten fakt w polskim aktach stanu cywilnego. W tym celu warto postarać się przed wyjazdem do Polski o akt urodzenia dziecka. Dokument taki w USA wydają odpowiednie urzędy, najczęściej działające w ramach departamentu zdrowia.

4. Pozytywne i negatywne strony uczenia się drugiego języka
Jako rodzic dziecka dwujęzycznego, okazuj mu wsparcie podczas planowanego powrotu do kraju. Uświadom mu, że znajomość drugiego języka obcego to duży atut.

5. Wniosek o wydanie paszportu
Wniosek o wydanie paszportu składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Za granicą wniosek należy złożyć w urzędzie konsularnym, właściwym ze względu na miejsce pobytu wnioskującego.

6. Paszporty i paszporty tymczasowe
Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość osoby i obywatelstwo polskie.

7. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko/dzieci i nie mającym zasądzonych alimentów w sytuacji gdy drugie z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

8. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie.

9. Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka
Kolejną formą pomocy osobom o niskich dochodach jest dodatek z tytułu urodzenia się dziecka, który wynosi również, jak w przypadku zapomogi, 1000 zł (jednorazowo).

10. Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługująca z tytułu urodzenia się żywego dziecka niezależnie od wysokości dochodów wynosi 1000 zł jednorazowo.

11. Dzieci
Jeśli mieszkaliśmy za granicą z dzieckiem, musimy przed wyjazdem zadbać o zdobycie dokumentów, które pozwolą nam zapisać je do polskiej szkoły.

12. Edukacja w szkole
W przypadku zapisywania dziecka do szkoły w Polsce istotne jest pobranie dokumentów ze wszystkich szkół, które ukończyło w Irlandii. Nie jest to aż tak ważne w przypadku dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną bądź na poziomie szkoły podstawowej.

13. Dokumenty dziecka
Wracając do Polski z małymi dziećmi warto wziąć ze sobą akt urodzenia dziecka, który będzie potrzebny do zarejestrowania dziecka w kraju. Przyda się to choćby ze względu na świadczenia socjalne i późniejsze kwestie związane z edukacją i administracją. Możliwe jest jednak zarejestrowanie dziecka we wszystkich polskich urzędach także w sytuacji, w której nie dysponujemy odpowiednimi dokumentami.

14. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.: pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby z nimi współpracujące, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, dzieci, emeryci/renciści, a także niektóre inne grupy osób.

15. Uzyskanie świadczeń rodzinnych z Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii
Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria to kraje, w których nadal obowiązują stare przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72.

16. Ulga na dzieci
W zeznaniu podatkowym składanym za rok 2010 podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na dzieci.

17. Alimenty od rodzica przebywającego za granicą
Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka, nawet jeśli przebywają oni za granicą. Sposób oraz miejsce dochodzenia roszczeń alimentacyjnych zależy od kraju pobytu dłużnika i osoby uprawnionej do alimentów.

18. Dzieci w szkole
Rodzaj formalności związanych z zapisywaniem dzieci do polskiej szkoły zależy od tego, czy posiadają one obywatelstwo polskie, czy są cudzoziemcami. W obu wypadkach należy pamiętać o zabraniu za sobą dokumentów, dotyczących edukacji dzieci za granicą.

19. Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica
Dziecko nie powinno przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego, który ma prawo współdecydowania o jego istotnych sprawach. Stanowi to naruszenie prawa, chyba, że zezwolenia w tym zakresie udzielił sąd opiekuńczy.

20. Legalizacja pobytu w Polsce dzieci
Sposób legalizacji pobytu dziecka cudzoziemca zależy od tego, czy dziecko jest obywatelem kraju należącego do EOG lub Szwajcarii, czy też tzw. kraju trzeciego. Znaczenie ma również wiek dziecka.