Powrót

Działalność gospodarcza

1. Likwidacja biznesu
Problematyka likwidacji biznesu prowadzonego w USA jest rzeczą dosyć złożoną z dwóch powodów. Po pierwsze, w USA istnieje wiele różnych rodzajów prowadzenia biznesu, a po drugie, prawo biznesowe jest na ogół prawem stanowym (wyłączając przepisy federalne, które regulują prowadzenie biznesu w relacjach międzystanowych oraz przepisów podatkowych), a w związku z tym prawo w danym stanie USA najczęściej rożni się od prawa obowiązującego w innych stanach. Tutaj opiszemy przepisy wspólne dla większości stanów oraz dla najczęściej stosowanych rodzajów biznesów.

2. Procedura starania się o dotację
Żeby wziąć udział w programie, oprócz wypełnienia wniosku, możesz być zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Pracownicy instytucji pośredniczącej mogą poprosić cię o przedstawienie wstępnego zarysu biznesplanu, możesz być poddany testom psychologicznym sprawdzającym predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Kto może ubiegać się o dotację
Osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej może na ten cel pozyskać aż do 40 tys. zł z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Konkursy ogłaszane są na bieżąco, a okres programowania PO KL będzie trwał do 2013 r.

4. Instrumenty podatkowe
Polski system podatkowy przewiduje rozwiązania skierowane do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z których warto skorzystać.

5. Zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony
Małżonek obywatela polskiego, niebędący obywatelem jednego z państw EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, może się starać o zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony.

6. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, powinien ubiegać się o wydanie wizy krajowej lub o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

7. Nieruchomości nie wymagające zezwolenia
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga co do zasady zezwolenia. Jednakże przewidziane są od tego pewne wyjątki.

8. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.: pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby z nimi współpracujące, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, dzieci, emeryci/renciści, a także niektóre inne grupy osób.

9. Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

10. Dotacje z powiatowych urzędów pracy
Od 1 września 2010 r. kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanych przez powiatowe urzędy pracy może wynieść maksymalnie 19 187,10 zł.

11. Opodatkowanie przedsiębiorców
Podatek można płacić według zasad ogólnych, tj. według progresywnej skali podatkowej lub według 19% stawki podatku, albo w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

12. Organizacje wspierające przedsiębiorców
W Polsce działa wiele instytucji i organizacji oferujących przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rozpoczynającym działalność, informacje i dofinansowanie.

13. Ulga na powrót
Wraz z wprowadzeniem obowiązującej od 6 sierpnia 2008 r. abolicji podatkowej w stosunku do dochodów z lat 2002-2007 ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP przewiduje możliwość skorzystania przez podatników z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 14 ww. ustawy.

14. Mienie przesiedleńcze
Zasady przewozu mienia przesiedleńczego są uzależnione od państwa, z którego następuje przeprowadzka.

15. Składanie wniosku o emeryturę/rentę
Osoba, która była ubezpieczona w więcej niż jednym państwie członkowskim, wniosek o emeryturę lub rentę składa w instytucji ubezpieczeniowej tylko jednego państwa członkowskiego.

16. Działalność zarobkowa w kilku krajach a ubezpieczenia społeczne
Zdarza się, że ktoś pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w kilku państwach jednocześnie. W takim wypadku sposób opłacania składek na ubezpieczenie społeczne zależy od tego, w jakich krajach jest prowadzona aktywność zarobkowa.

17. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma prawo do niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w każdym państwie członkowskim UE/EFTA.

18. Wspólne rozliczanie podatku z małżonkiem zamieszkałym za granicą
W celu skorzystania z łącznego opodatkowania dochodów konieczne jest złożenie stosownego wniosku.

19. Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci
Osoby samotnie wychowujące w Polsce dzieci mogą to zrobić na preferencyjnych zasadach.

20. Odliczanie kosztów uzyskania przychodu poniesionych za granicą
Osoba, która pracuje za granicą i rozlicza się z podatków w Polsce, ma prawo odliczyć od dochodu zryczałtowane koszty pracy. W przypadku osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, przysługuje dodatkowo zwolnienie od podatku części ich przychodów.