Powrót

Dotacje unijne na e-biznes

Archiwum rozmów

Dotacje unijne na e-biznes

Ekspert: Mateusz Rogalski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Termin spotkania: 21 lipca 2010 roku

Wybierz interesujący Cię fragment rozmowy:

Kto może ubiegać się o dotację
Wymagania jakie trzeba spełnić aby ubiegać się o dotację

Jaki rodzaj działalności gospodarczej może uzyskać wsparcie
Branże, w których nie można otrzymać dotacji

Jak ubiegać się o dotację
Procedura składania wniosku o dotację; pomoc w przygotowywaniu wniosku

Jak dużą pomoc można otrzymać
Wielkość dotacji

Powody odrzuceń wniosków
Najczęstsze błędy popełniane podczas przygotowywania wniosków; możliwość poprawienia błędów

Przyszłe konkursy o dotacje
Konkursy o dotacje w kolejnych latach

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

Pawel Piskorz: Czy mój kuzyn, który jest studentem może założyć e-biznes i ubiegać się o dotację? Czy musi to być już osoba nieucząca się?

Mateusz Rogalski: O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia wpisu (możliwość aplikowania nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji). Wymagania nie zawierają kryterium dotyczącego wykształcenia. Jeśli Pana kuzyn spełnia powyższe kryteria może ubiegać się o wsparcie w ramach działania 8.1.

Abdul Aziz: Czy te dotacje można składać będąc za granicą? I czy PARP jest jedynym miejscem w którym można to robić?

Mateusz Rogalski: Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie PARP. O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem wniosek może złożyć tylko podmiot polski, ale jest to możliwe również z zagranicy.

bazylka: Zastanawiam się nad otwarciem działalności gospodarczej w Polsce, ale mieszkając w Wielkiej Brytanii. Wiem, że mogę zarejestrować działalność mimo zamieszkania za granicą, ale czy wtedy mogę się ubiegać o dotacje, bo z informacji na stronie PARP wynika, ze osoby fizyczne muszą mieć zamieszkanie w Polsce?

annadublin: Moje pytanie dotyczy kwestii miejsca ubiegania się o dotacje: mieszkam w Dublinie, lecz planuję – wraz z kilkoma partnerami – projekt o zasięgu europejskim, pracują nad nim osoby z kilku krajów Unii Europejskiej. Czy aby ubiegać się o dofinansowanie z omawianych tutaj programów, koniecznym jest włączenie do projektu partnera z siedzibą w Polsce?

Mateusz Rogalski: O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakladam firmę: Czy są jakiekolwiek ograniczenia terytorialne przy ubieganiu sie o dotacje? Czy mogę o nie wystąpić jeszcze będąc za granicą czy już w Polsce? Czy nie ma znaczenia, w którym regionie mieszkam lub będę mieszkał?

Mateusz Rogalski: Nie ma znaczenia region w rozumieniu województwa. Natomiast tak jak już wcześniej wspominałem warunkiem jest (w przypadku osoby fizycznej) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz, jak założyć w Polsce działalność gospodarczą i na jakie wsparcie możesz liczyć.

JAKI RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOŻE UZYSKAĆ WSPARCIE

bazylka: W jakich branżach jest przyznawana dotacja, czy we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej?

Mateusz Rogalski: Branże wyłączone z możliwości ubiegania się o wsparcie są wymienione w paragrafie 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dostępne w zakładce Dokumenty Programowe pod adresem http://poig.parp.gov.pl/index/more/8311 ) są to m.in. prowadzoną w sektorze rybołówstwa i akwakultury, związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych czy też prowadzoną w sektorze węglowym. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami polecam treść dokumentu wymienionego powyżej.

Londynczyk 1969: Czy podanie, w którym zgłoszę pomysł na biznes utrzymujący się z reklam a nie klientów też będzie pozytywnie rozpatrzone?

Mateusz Rogalski: Polecam zapoznanie się (jak już pisałem niestety będzie to niezbędne aby skutecznie starać się o dofinansowanie) z dokumentacją dla działania. W ww. dokumentacji zostały wymienione oraz opisane kryteria, które złożony projekt musi spełniać aby przejść pozytywnie proces oceny. Jedno z kryteriów obligatoryjnych ma brzmienie: „W ramach projektu Wnioskodawca będzie osiągał przychody przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług”. Przychody z reklam stanowią tylko jedno źródło. W związku z powyższym taki projekt nie może zostać dofinansowany w ramach działania 8.1

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

Dubletka: Co trzeba zrobić, żeby ubiegać się o te pieniądze? Ale tak krok po kroku w punktach prosimy.

edytapio: Jakie konkretne warunki trzeba spełnić, aby móc otrzymać dotację na e-biznes?

Mateusz Rogalski:

 1. Zapoznać się z dokumentacją na stronie PARP. Dokumentacja działania: http://poig.parp.gov.pl/index/index/745 (znajomość treści tych dokumentów lub korzystanie z ich treści przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie jest niezbędna) Ważne – musimy jako przedsiębiorca spełniać określone tam kryteria.
 2. Wypełnić wniosek w Generatorze Wniosków.
 3. Wypełniony wniosek zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku”. Generator Wniosków dokonuje rejestracji wniosku w RIF właściwej ze względu na:
  a) siedzibę spółki – w sytuacji gdy wnioskodawcą jest spółka prawa handlowego,
  b) miejsce zamieszkania – w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 4. Formalnie potwierdzić złożenie wniosku poprzez złożenie podpisów przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłanie wymaganych załączników musi nastąpić w ciągu 10 dni roboczych po dniu zarejestrowania na jeden z możliwych sposobów (dokładnie opisane w dokumentacji):
  a) Podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną;
  b) Podpisanie wydruku obrazu wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w sposób tradycyjny.


bazylka: Czy można liczyć na pomoc w przygotowaniu (wypełnieniu) wniosku o dotacje? Jeśli tak, to kto udziela takiej pomocy?

Mateusz Rogalski: Wniosek o dofinansowanie wypełniamy korzystając z dokumentów zamieszczonych na stronie PARP w zakładce dotyczącej działania 8.1 Dodatkowe (szczegółowe) pytania można zadawać podczas telefonicznych dyżurów eksperckich (informacja o dyżurach również na stronie PARP) lub umówić się na bezpłatne spotkanie w punkcie konsultacyjnym – lista punktów konsultacyjnych znajduje się na stronie PARP. Dodatkowo można również korzystać z usług informatorium PARP.

StandOutowy: Czy jest jakieś ryzyko, że znów powtórzą się szalone kolejki i dantejskie sceny w tej sprawie? Czy będzie to załatwione w cywilizowany sposób?

Mateusz Rogalski: Dołożono wszelkich starań, aby „szalone kolejki” już się nie pojawiły. Między innymi – konkurs trwa od 30 lipca do 30 września b.r. – wnioski o dofinansowanie projektu należy składać poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie PARP – kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG.

JAK DUŻĄ POMOC MOŻNA OTRZYMAĆ

Kolumb z Derry: Czy są jakiekolwiek ograniczenia w wysokości kwot, o które można się ubiegać? Czy to jest jakoś zależne od tego, jaką działalność będę prowadził, oceny wniosków itd?

Mateusz Rogalski: Wielkość wsparcia, o które może ubiegać się Wnioskodawca działania 8.1 może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. Wielkość wsparcia nie jest zależna od ilości punktów otrzymanych w ramach oceny kryteriów merytorycznych fakultatywnych. Jeśli wniosek przejdzie pozytywnie cały proces oceny projekt zostaje rekomendowany do dofinansowania.

bazylka: Jak Państwo przewidujecie, ile dotacji w tym roku może zostać przyznanych ogółem?

Mateusz Rogalski: To zależy od jakości złożonych wniosków. Budżet ogłoszonego konkursu to 320 871 702,73 PLN. Jeśli średnia kwota dofinansowania będzie wynosiła ok. 400 tys. PLN to dofinansowanie będzie mogło otrzymać ponad 800 projektów. Dane, które znamy na pewno to budżet konkursu – 320 871 702,73 PLN oraz maksymalna wielkość (intensywność wsparcia) – 70 proc. bądź 80 proc. i maksymalna ilość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

POWODY ODRZUCEŃ WNIOSKÓW

Silhouetka: Jakie są zazwyczaj powody odrzucania wniosków, które się składa? Co decyduje o tym, że odrzucacie, a co o tym, że przyjmujecie? Najczęstsze błędy i nieścisłości?

Mateusz Rogalski: Wnioski oceniane są w Regionalnych Instytucjach Finansujących (lista na stronie PARP) nie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Braki formalne stanowią niewielki procent wniosków odrzuconych. Znacznie częściej wnioski nie spełniały kryteriów oceny merytorycznej (aktualne kryteria niezbędne do spełnienia opisano w przewodniku po kryteriach dostępnym pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/404/8666.pdf ). Podczas oceny merytorycznej wnioski były odrzucane m.in. z powodu: braku wymaganych opisów, braku lub niedostatecznego uzasadnienia wydatków, niespójności pomiędzy informacjami przedstawionymi w poszczególnych punktach wniosku. Wniosek musi zawierać wymagane informacje niezbędne do jego oceny. Jeśli przedstawione są w sposób niespójny, bardzo zdawkowy – lakoniczny, nie pozwalający na ocenę, któregoś z kryteriów lub Wnioskodawca powołuje się na nierealne i nie dające się uzasadnić założenia – wniosek zostaje odrzucony na etapie oceny merytorycznej. Treść wniosku musi stanowić spójną całość.

Bartek M. Lublin: Czy komisja może odrzucić mój wniosek o dotacje jeżeli uzna, że wpłynęło zbyt dużo podobnych wniosków? Co jeżeli mam przekonanie, że będę lepszy i bardziej konkurencyjny od innych?

Mateusz Rogalski: W świetle przyjętych kryteriów oceny (dostępnych na stronie PARP w zakładce Dokumentacja) w dokumencie „Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013” (dostępnym pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/404/8666.pdf ) taki projekt przedstawiony we wniosku o dofinansowanie prawdopodobnie nie będzie spełniał wymagań działania 8.1 (kryteriów merytorycznych). Ocena merytoryczna dokonywana jest niezależnie przez dwóch oceniających na podstawie przedstawionych kryteriów merytorycznych.

bazylka: Czy błędy formalne powodują odrzucenie wniosku, czy jest szansa na ich poprawę?

Mateusz Rogalski: Błędy formalne zasadniczo nie dyskwalifikują wniosku i podlegają możliwości poprawy podczas etapu oceny formalnej. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w dokumencie – Instrukcja Wypełnienia Wniosku oraz w dokumencie Przewodnik po kryteriach – dokumenty dostępne w zakładce Dokumentacja pod adresem http://poig.parp.gov.pl/index/index/745 oraz w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu.

StandOutowy: Można będzie składać jakieś korekty do wniosków, czy też posłana wersja jest ostateczna? I co, kiedy nie uda się tym razem, jest jakiś kolejny nabór rezerwowy?

Mateusz Rogalski: Wniosek powinien zostać wypełniony poprawnie i zgodnie z Instrukcją Wypełnienia Wniosku dostępną pod adresem http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/404/8665.pdf. Dopuszczalne są jednak uzupełnienia oraz poprawy na etapie oceny formalnej wniosku większości uchybień formalnych. Jak już wcześniej pisałem, procent wniosków, które po poprawach i uzupełnieniach nie spełniają kryteriów i zostają odrzucone właśnie na tym etapie oceny stanowi zdecydowaną mniejszość. Dużo istotniejsze jest zwrócenie uwagi na treści opisowe, spójność treści, spójność i wiarygodność przedstawionych danych oraz ich uzasadnienia.

PRZYSZŁE KONKURSY O DOTACJE

bazylka: Czy dotacje będą udzielane w przyszłym roku?

Mateusz Rogalski: Tak, w przyszłym roku również planowany jest konkurs w ramach działania 8.1. Niestety nie mogę w tym momencie powiedzieć, w którym kwartale zostanie on ogłoszony ani podać ilości konkursów. W roku 2010 odbędzie się jeden konkurs.

Dubletka: Czy jest przewidziany jakiś koniec podobnych programów, np. czy będą one tylko do 2013 czy też dalej?

Mateusz Rogalski: W działaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, konkursy (pod warunkiem nie wyczerpania wcześniej budżetu) będą ogłaszane do roku 2013.