Powrót

Dochód

1. Dokumenty osobiste, podatkowe i prawne
Najważniejsze dokumenty osobiste, podatkowe i prawne, jakie należy zabrać ze sobą, wracając ze Stanów Zjednoczonych do Polski: 2. Podatki w Wielkiej Brytanii
Osoby, które powracają do Polski, powinny sprawdzić czy w ich przypadku nie istnieje podstawa do zwrotu całości bądź części nadpłaconego podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii. W większości przypadków jest taka możliwość. 3. Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka
Kolejną formą pomocy osobom o niskich dochodach jest dodatek z tytułu urodzenia się dziecka, który wynosi również, jak w przypadku zapomogi, 1000 zł (jednorazowo). 4. Ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego i uprawnieni do korzystania
Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych w Polsce oraz dochodów uzyskanych za granicą i pomniejszonych odpowiednio o zapłacony tam podatek dochodowy, składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz alimenty płacone na rzecz innych osób. 5. Zwrot podatku i ulgi
Osoby opuszczające Irlandię powinny rozważyć, czy wykorzystały wszystkie ulgi podatkowe w trakcie swojego pobytu w Irlandii. W chwili obecnej podatnik może się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku za cztery lata wstecz. 6. Mieszkanie komunalne po powrocie z zagranicy
O mieszkania komunalne mogą ubiegać się najubożsi mieszkańcy. Niestety organy ustawodawcze nie ujednoliciły przepisów, które w skali krajowej regulowałyby zasady przyznawania takich mieszkań. Każda gmina przyznaje je według własnych kryteriów. Podstawowe kryterium to dochód na osobę. W każdej gminie może być inny, często różni się nawet o kilkaset złotych, a określany jest jako procentowy stosunek do najniższej emerytury krajowej. 7. Pomoc społeczna po powrocie z zagranicy
Jeśli po powrocie do Polski znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, masz prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie i problemu, z jakim się borykasz. Twój dochód (dochód Twojej rodziny) nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej. 8. Zwolnienia podatkowe
Polskie prawo podatkowe przewiduje również szereg zwolnień podatkowych. 9. Zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony
Małżonek obywatela polskiego, niebędący obywatelem jednego z państw EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, może się starać o zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony. 10. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, powinien ubiegać się o wydanie wizy krajowej lub o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. 11. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a niebędące członkami rodzin osób ubezpieczonych, mogą ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie. Warunkiem dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest udokumentowane posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. 12. Ulga na powrót
Wraz z wprowadzeniem obowiązującej od 6 sierpnia 2008 r. abolicji podatkowej w stosunku do dochodów z lat 2002-2007 ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP przewiduje możliwość skorzystania przez podatników z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 14 ww. ustawy. 13. Ulga na dzieci
W zeznaniu podatkowym składanym za rok 2010 podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na dzieci. 14. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w Polsce a dochody zagraniczne
Dochody uzyskiwane za granicą są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w Polsce. 15. Dochody uzyskiwane w czasie pracy za granicą a renty i emerytury w Polsce
Zagraniczne dochody uzyskiwane w czasie pracy wykonywanej poza granicami Polski nie są uwzględniane przy ustalaniu podstaw wymiaru emerytur i rent z ZUS-u. 16. Legalizacja pobytu w Polsce
Jeżeli członek rodziny cudzoziemca jest obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, to procedura legalizacji jego pobytu przebiega tak, jak w wypadku wszystkich innych obywateli tych krajów. 17. Rozliczenia podatkowe a dochody z więcej niż jednego kraju
Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą zależy od tego, w którym kraju mamy miejsce zamieszkania, a także czy Polska ma podpisaną z tym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. 18. Wspólne rozliczanie podatku z małżonkiem zamieszkałym za granicą
W celu skorzystania z łącznego opodatkowania dochodów konieczne jest złożenie stosownego wniosku. 19. Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci
Osoby samotnie wychowujące w Polsce dzieci mogą to zrobić na preferencyjnych zasadach. 20. Odliczanie kosztów uzyskania przychodu poniesionych za granicą
Osoba, która pracuje za granicą i rozlicza się z podatków w Polsce, ma prawo odliczyć od dochodu zryczałtowane koszty pracy. W przypadku osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, przysługuje dodatkowo zwolnienie od podatku części ich przychodów.