Powrót

Cudzoziemiec

1. Zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony
Małżonek obywatela polskiego, niebędący obywatelem jednego z państw EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, może się starać o zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony.

2. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, powinien ubiegać się o wydanie wizy krajowej lub o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

3. Legalizacja pobytu obywateli EOG lub Szwajcarii
Obywatel państwa należącego do EOG lub Szwajcarii może przebywać na terytorium Polski przez okres do 3 miesięcy bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń czy rejestracji (musi się tylko zameldować).

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców o polskim pochodzeniu
Cudzoziemcy o polskim pochodzeniu mają możliwość złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się w czasie legalnego pobytu na terytorium Polski.

5. Zezwolenie na zakup nieruchomości
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia powinien wystąpić cudzoziemiec, który zamierza nabyć nieruchomość lub osoba działająca w jego imieniu, przedkładając wraz z wnioskiem pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie.

6. Nieruchomości nie wymagające zezwolenia
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga co do zasady zezwolenia. Jednakże przewidziane są od tego pewne wyjątki.

7. Świadczenia rodzinne w Polsce, a rodzina przebywająca za granicą
Fakt zamieszkania rodziny za granicą nie ma wpływu na prawo do świadczeń rodzinnych w Polsce.

8. Nabycie obywatelstwa polskiego
Każdy dorosły cudzoziemiec będący członkiem rodziny może nabyć obywatelstwo polskie na zasadach ogólnych w drodze nadania przez Prezydenta RP.

9. Legalizacja pobytu w Polsce
Jeżeli członek rodziny cudzoziemca jest obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, to procedura legalizacji jego pobytu przebiega tak, jak w wypadku wszystkich innych obywateli tych krajów.

10. Dzieci w szkole
Rodzaj formalności związanych z zapisywaniem dzieci do polskiej szkoły zależy od tego, czy posiadają one obywatelstwo polskie, czy są cudzoziemcami. W obu wypadkach należy pamiętać o zabraniu za sobą dokumentów, dotyczących edukacji dzieci za granicą.

11. Legalizacja pobytu w Polsce dzieci
Sposób legalizacji pobytu dziecka cudzoziemca zależy od tego, czy dziecko jest obywatelem kraju należącego do EOG lub Szwajcarii, czy też tzw. kraju trzeciego. Znaczenie ma również wiek dziecka.

12. Ustalenie ojcostwa
W świetle polskiego prawa istnieje domniemanie, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Może ono zostać obalone tylko w postępowaniu sądowym o zaprzeczenie ojcostwa.

13. Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko
Sposób nabycia obywatelstwa polskiego przez dzieci cudzoziemca zależy od tego, w jakim są one wieku. Dzieci małoletnie z reguły są objęte wnioskiem rodzica cudzoziemca starającego się o obywatelstwo.

14. Nabycie obywatelstwa polskiego
Małżonkowie obywateli polskich mają możliwość szybszego nabycia obywatelstwa polskiego niż inne grupy cudzoziemców. Muszą oni jednak spełniać określone warunki i dopilnować ściśle wyznaczonych terminów.

15. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce
Cudzoziemiec, zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce, jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może je zawrzeć, np. obywatel Hiszpanii powinien złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem hiszpańskim może zawrzeć małżeństwo.

16. Podróżowanie z małżonkiem/partnerem cudzoziemcem
Jeżeli małżonek lub partner jest obywatelem tzw. kraju trzeciego (czyli nienależącego do EOG lub Szwajcarii), wjeżdżając do Polski, musi posiadać paszport (dokument podróży) i wizę.

17. Podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców
Cudzoziemcy mieszkający w Polsce oraz obywatele państw Unii Europejskiej mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

18. Zatrudnienie cudzoziemców
Możliwości pracy współmałżonka cudzoziemca będą się różniły w zależności od tego, jakiego państwa jest on obywatelem. Jeśli ma paszport jednego z państw Unii Europejskiej, innego państwa EOG lub Szwajcarii, to może wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia, na takich samych zasadach jak obywatel Polski.

19. NIP
Nadanie NIP następuje w drodze decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. W celu uzyskania NIP trzeba złożyć zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.