Powrót

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) to w Polsce krajowy ośrodek ENIC/NARIC. Do najważniejszych zadań Biura jako ośrodka krajowego ENIC/NARIC należy udzielanie informacji o zagranicznych dyplomach szkół wyższych i ich opiniowanie oraz potwierdzanie równoważności zagranicznych dokumentów o wykształceniu. W zakresie wymiany międzynarodowej Biuro koordynuje i organizuje rekrutację oraz kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne, jak również cudzoziemców na studia i staże w Polsce.

1. Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą
Podstawowym założeniem uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą jest uznanie pracownika posiadającego pełne kwalifikacje do wykonywania danego zawodu w jednym państwie członkowskim za wykwalifikowanego do wykonywania tego samego zawodu w innym kraju UE.