Powrót

Akt zgonu

1. Składanie wniosku o emeryturę/rentę
Osoba, która była ubezpieczona w więcej niż jednym państwie członkowskim, wniosek o emeryturę lub rentę składa w instytucji ubezpieczeniowej tylko jednego państwa członkowskiego.

2. Zgłoszenie w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą
Fakt narodzin, małżeństwa lub śmierci danej osoby powinien zostać zgłoszony we właściwym urzędzie stanu cywilnego. Zgon, który nastąpił w Polsce, rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zdarzenia. W wyjątkowych wypadkach zgłoszenia zgonu winno dokonać się w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochówku, bądź w USC dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

3. Sprowadzanie ciała osoby zmarłej poza granicami kraju
W celu sprowadzenia ciała osoby zmarłej za granicą należy wpierw uzyskać zezwolenie od odpowiedniego starosty (burmistrza lub prezydenta miasta) w zależności od miejsca planowanego pogrzebu. Na podstawie takiego zezwolenia otrzymuje się następnie zaświadczenie polskiego konsula.