Powrót

Zwolnienia podatkowe

Tagi: Podatki

Zwolnienia podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-02-17

Polskie prawo podatkowe przewiduje również wiele zwolnień podatkowych adresowanych do osób uzyskujących dochody za granicą.

Zwolnieniu z podatku podlega m.in.:

 • część dochodów za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w odrębnych przepisach.
  Dotyczy to osób, które:
  • mają miejsce zamieszkania w Polsce,
  • a przebywają czasowo za granicą
  • i uzyskują tam dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
 • część dochodów osób mających miejsce zamieszkania w Polsce, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody z tytułu:
  • stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
  • ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów,
 • dochód z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym uzyskany w związku z:
  • gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
  • wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
  • wypłatą transferową, ale zwolnienie to nie ma zastosowania, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?