Powrót

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-25

Cudzoziemiec, który zamierza zawrzeć małżeństwo w Polsce, jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego  pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności   uniemożliwiających zawarcie małżeństwa oraz złożyć dokument stwierdzający, że - zgodnie z właściwym prawem - może je zawrzeć.

Wymogu złożenia dokumentu potwierdzającego jego zdolność prawną do zawarcia małżeństwa nie stosuje się wobec cudzoziemca mieszkającego w Polsce, który nie ma obywatelstwa żadnego państwa lub obywatelstwa tego nie można ustalić.
Jeżeli dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo nie zawiera danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa, osoba, która chce zawrzeć związek małżeński powinna złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dodatkowo następujące dokumenty: 

  • odpis skrócony aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim,
  • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. danych osoby i jej stanu cywilnego).

Jeśli cudzoziemiec nie może otrzymać zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (niektóre kraje go nie wydają), może uzyskać zwolnienie z obowiązku jego przedłożenia. Należy w tym celu złożyć stosowny wniosek do sądu rodzinnego, który w postępowaniu nieprocesowym może dokonać zwolnienia z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w wypadku braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jego pobytu.

Warto wiedzieć

Małżeństwo można zawrzeć najwcześniej po upływie miesiąca od złożenia dokumentów do urzędu stanu cywilnego. Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy, np. życie jednej z osób jest zagrożone.


Polskie prawo zezwala również na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. W takim wypadku należy złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne pełnomocnictwo, które musi zostać urzędowo poświadczone, i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

W Polsce często są zawierane małżeństwa wyznaniowe wywołujące jednocześnie skutki cywilnoprawne. W takim wypadku narzeczeni muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Dokument ten, wraz z informacją dotyczącą oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci, wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego. Zaświadczenie to jest ważne przez sześć miesięcy. Po upływie tego terminu traci moc. Wydając zaświadczenie, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Szczegółowy wykaz dokumentów dostępny jest na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku –Kodeks rodzinny i opiekuńczy