Powrót

Zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-02-02

Tagi: Sąd, Świadczenia społeczne

Zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne

Nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne
w całości lub w części wiąże się z obowiązkiem zapłaty odsetek za zwłokę.

W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, ZUS może wymierzyć nam dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek. Od decyzji ZUS-u przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.

Warto wiedzieć
Jeżeli nie stać nas na jednorazową spłatę zadłużenia, możemy złożyć wniosek do ZUS-u o rozłożenie zaległości na raty. Rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy zawartej między płatnikiem, a ZUS. Wniosek taki podlega ocenie pod kątem wystąpienia pomocy publicznej (kompleksowe informacje o przesłankach uznania wsparcia za pomoc publiczną zostały umieszczone na stronie internetowej ZUS w artykule pt. „Czym jest pomoc publiczna?”).

Jeśli zostanie podpisana umowa o ratalnej spłacie należności, to odsetki za zwłokę nie są naliczane, począwszy od dnia następnego po dniu wpływu wniosku w tej sprawie. Do składek, które rozłożono na raty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany naliczyć (do każdej raty) opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Nieopłacone w terminie składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej.

Warto wiedzieć
Jeżeli płatnik składek albo osoba zobowiązana do działania w imieniu płatnika nie dopełnia obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych, a w szczególności:

  • nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,
  • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
  • udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,
  • nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie,
  • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  • nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,

podlega karze grzywny do 5000 zł.

Wymierzenie oraz wysokość kary należy do kompetencji sądów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu zabezpieczenia należności z tytułu nieopłaconych składek ma również prawo występowania z wnioskiem o założenie księgi wieczystej oraz dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością dłużnika. Ponadto należności z tytułu składek mogą być zabezpieczone przez ZUS poprzez wpisanie zastawu na wszystkich będących własnością dłużnika oraz stanowiących współwłasność łączną dłużnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?