Powrót

Zgłoszenie w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-25

Zgłoszenie w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą

Sporządzenie aktu zgonu w polskim urzędzie stanu cywilnego jest konieczne między innymi z uwagi na organizację w Polsce pogrzebu oraz postępowanie spadkowe.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Osoby przebywające poza granicami RP mogą również skorzystać w sprawie transkrypcji aktu zgonu (przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego) z pośrednictwa konsula RP.  We właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.

Warto wiedzieć

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Transkrypcji (przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego) podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Akt zgonu po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli  osoba, której akt dotyczy posiadała sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze (np. akt małżeństwa, akt urodzenia). 
Wnioski o transkrypcję aktu zgonu załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego