Powrót

Zezwolenie na zakup nieruchomości

Tagi: Nieruchomości, Cudzoziemiec

Zezwolenie na zakup nieruchomości

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-04-13

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia powinien wystąpić cudzoziemiec, który zamierza nabyć nieruchomość, lub osoba działająca w jego imieniu, przedkładając wraz z wnioskiem pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie.

Cudzoziemcem w rozumieniu wskazanej ustawy jest m.in. osoba fizyczna nie posiadająca polskiego obywatelstwa, osoba prawna posiadająca siedzibę za granicą oraz osoba prawna z siedzibą w Polsce kontrolowana przez wcześniej wymienione podmioty. Odnośnie osób fizycznych należy wskazać, iż osoba posiadająca obok obywatelstwa polskiego także obywatelstwo innego państwa nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej co do zasady mają obowiązek uzyskać zezwolenie na nabycie własności i użytkowania wieczystego nieruchomości. Cudzoziemcy z EOG i Konfederacji Szwajcarskiej co do zasady mają prawo nabywać nieruchomości bez zezwolenia. Wyjątek dotyczy jedynie nieruchomości rolnych i leśnych, na nabycie których cudzoziemcy z EOG i Konfederacji Szwajcarskiej mają obowiązek uzyskać zezwolenie przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a więc do 1 maja 2016 r.

Wniosek o wydanie zezwolenia należy sporządzić zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji i rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za zezwolenie. Opłata wynosi 1570 zł i należy ją uiścić na rzecz Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Wydział Budżetowo – Księgowy (02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 25/27).

Okoliczności warunkujące wydanie zezwolenia.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości wydawane jest na wniosek cudzoziemca, jeżeli:

  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa                                                                                      
  • wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską.
     

Okolicznościami potwierdzającymi więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską mogą być w szczególności:                 

  • posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,
  • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi i ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu), pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, kontrolowaną przez cudzoziemców,
  • wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Zgodnie z art. 1a ust. 5 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha, zaś w przypadku nabywania nieruchomości na potrzeby prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej lub rolniczej powierzchnia powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności.

Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać następujące elementy:
1. oznaczenie wnioskodawcy – obywatelstwo oraz adres zamieszkania w przypadku osób fizycznych, siedziba oraz kraj pochodzenia kapitału w przypadku osób prawnych,
2. oznaczenie nabywanej nieruchomości – położenie, numer działki lub działek, powierzchnia, numer księgi wieczystej,
3. oznaczenie zbywcy - wraz z adresem zamieszkania,
4. określenie czynności prawnej w wyniku której dojdzie do nabycia nieruchomości np. umowa sprzedaży, darowizny, zmiany,
5. wskazanie celu nabycia nieruchomości,
6. wskazanie okoliczności potwierdzających więzi wnioskodawcy z Polską,
7. wskazanie środków finansowych na zakup nieruchomości.

W przypadku gdy wniosek dotyczy lokalu mieszkalnego należy podać jego położenie, adres, numer księgi wieczystej jeżeli jest założona dla lokalu, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej oraz określić nieruchomość wspólną poprzez wskazanie numeru działki gruntu i jej powierzchni. W przypadku gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej należy podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu na którym znajduje się lokal.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1.dokumenty potwierdzające więzi cudzoziemca z Polską;
2.odpis lub kserokopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy –  w przypadku osób fizycznych, wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji – w przypadku osób prawnych,
3.dokumenty określające nieruchomość wystawione nie dawniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku:
- odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów,
- wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
- w przypadku gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało ujawnione w księdze wieczystej - urzędowe dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości,
- wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak planu,
4.oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, ewentualnie umowę przedwstępną,
5.w przypadku cudzoziemców będących osobami prawnymi dokumenty, wystawione nie dawniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, wskazujące na posiadanie środków finansowych na zakup nieruchomości oraz możliwość finansowania działalności, a mianowicie:
- zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, iż Wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności budżetowych,
- zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, stwierdzające, iż Wnioskodawca nie zalega ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
- zaświadczenie z banku w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący Wnioskodawcy, bądź jego udziałowca, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą, celem wykazania możliwości sfinansowania planowanej inwestycji  na nieruchomości.

W przypadku gdy wniosek dotyczy lokalu mieszkalnego w zakresie dokumentów dotyczących nieruchomości należy przesłać odpis księgi wieczystej dla lokalu, a w razie jej braku dla gruntu na którym znajduje się lokal oraz wypis z rejestru gruntów dla gruntu na którym znajduje się lokal.

Wszelkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego będącego pełnomocnikiem w sprawie, a dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedkładać wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Czas trwania postępowania w sprawie wydania zezwolenia.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?