Powrót

Zasiłek pogrzebowy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-09-08

Tagi: Rodzina, Świadczenia społeczne

Zasiłek pogrzebowy

Osobie, która pokryła koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Może on zostać przyznany w razie śmierci:

1. osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
2. osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
3. ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
4. osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
5. osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
6. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4
7. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
8. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,
9. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, w tym członka jej rodziny,
10. osoby pobierającej rentę socjalną,
11. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
12. osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
13. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 12.

Do członków rodziny zalicza się:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci,
 • małżonka (wdowa i wdowiec),
 • rodziców, w tym również macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające,
 • rodzeństwo,
 • dziadków,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Warto wiedzieć
Wysokość zasiłku pogrzebowego od 1 marca 2011 roku wynosi 4000 zł. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, po której jest przyznawany
w takiej wysokości. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko wtedy, gdy koszty pogrzebu zostały poniesione przez wymienionych wyżej członków rodziny.

Zasiłek pogrzebowy jest przyznawany i wypłacany przez ZUS. Wnioskujący o wypłatę zasiłku pogrzebowego winien wykazać w szczególności, iż pokrył koszty pogrzebu. Przy tradycyjnym rozumieniu ceremonii pochówku wnioskodawca winien wykazać zatem co najmniej poniesienie wydatków związanych z zakupem trumny, wykopaniem grobu, złożeniem ciała i ewentualnie przewozem zwłok.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (na druku ZUS Z-12),
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?