Powrót

Zasiłek dla bezrobotnych

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-05-28

Tagi: Zasiłek dla bezrobotnych, Transfer świadczeń, U2 E303

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii Opuszczając Wielką Brytanię, warto rozważyć, czy nie przysługuje nam brytyjski zasiłek dla osób bezrobotnych (Jobseeker's Allowance – JSA). Dzięki przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby, które nabyły w Wielkiej Brytanii prawo do contribution-based JSA, mogą transferować go do Polski.

Zasiłek w Wielkiej Brytanii jest wyższy niż jego odpowiednik wypłacany w Polsce. Istotne jest, że należy ubiegać się o niego jeszcze przed wyjazdem. Po powrocie do Polski wszczęcie procedury w celu uzyskania zasiłku nie będzie już możliwe.

Warto wiedzieć
O brytyjski zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • nie pracują albo pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo,
 • nie studiują w pełnym wymiarze godzin,
 • są gotowe do podjęcia pracy i aktywnie jej poszukują,
 • mają ukończone 16 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego, przy czym dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia, zasiłek jest przyznawany jedynie w sytuacjach szczególnych,
 • przebywają na terenie Anglii, Szkocji lub Walii,
 • są zdolne do podjęcia pracy.

Rodzaje brytyjskich zasiłków dla bezrobotnych

W Wielkiej Brytanii istnieją dwa rodzaje zasiłków: contribution-based Jobseeker's Allowance oraz income-based Jobseeker's Allowance.

Contribution-based Jobseeker's Allowance zależy od liczby i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, które dana osoba opłaciła w dwóch latach podatkowych poprzedzających rok zasiłkowy, w którym składany jest wniosek o to świadczenie. Zasiłek ten wypłacany jest maksymalnie przez 182 dni. Osoby podejmujące działalność na zasadzie self-employment zasadniczo nie mogą ubiegać się o ten rodzaj zasiłku. Contribution-based JSA może być transferowany do Polski.

Income-based Jobseeker's Allowance zależy od dochodów i oszczędności danej osoby. Pod uwagę są przy tym brane dochody i oszczędności osiągane w gospodarstwie domowym. Nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, aby ubiegać się o ten rodzaj zasiłku.

Osoby, które niedawno przybyły do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia zatrudnienia, aby uzyskać prawo do tego świadczenia muszą udowodnić 3 miesięczny okres zamieszkiwania na terenie kraju. Income-based JSA nie może być transferowany do Polski.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Podstawowe kwoty zasiłku ustalane są oddzielnie na każdy rok podatkowy. Obecnie maksymalna stawka dla contribution-based JSA wynosi tygodniowo: 57,90 funtów dla osoby w wieku poniżej 25 lat oraz 73,10 funtów dla osoby w wieku 25 lat i powyżej.

Wysokość income-based JSA jest uzależniona od sytuacji danej osoby. Maksymalna kwota tego zasiłku w przypadku osób samotnych wynosi tyle samo, co podstawowa stawka contribution-based JSA.

Zasiłek dla poszukujących pracy jest wypłacany w odstępach dwutygodniowych.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? 

Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w lokalnym biurze Jobcenter Plus. Można uczynić to również telefonicznie lub przez Internet. Po złożeniu wniosku należy udać się na spotkanie w Jobcentre Plus. Jest to warunek konieczny, by móc otrzymywać zasiłek.

Należy przy tej okazji bezwzględnie informować o zmianach okoliczności dotyczących poszukującego pracy, w tym w szczególności o zmianie miejsca zamieszkania, rozpoczęciu jakiejkolwiek pracy, szkolenia czy studiów, a nawet wyjeździe na wakacje. Niepoinformowanie o tego rodzaju okolicznościach może spowodować utratę zasiłku.

Jakie warunki należy spełnić, aby transferować contribution-based JSA do Polski?

Po powrocie do Polski istnieje możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych przyznanego w Wielkiej Brytanii. Możliwe to będzie maksymalnie przez trzy miesiące  (z możliwością przedłużenia w szczególnych przypadkach do sześciu miesięcy) i dotyczy jedynie contribution-based JSA. Osoby opuszczające Wielką Brytanię na stałe tracą prawo do otrzymywania income-based JSA.

Warto wiedzieć
Osoba wnioskująca o wypłatę brytyjskiego zasiłku w Polsce musi spełniać następujące warunki:

 1. Jest uprawniona do otrzymywania zasiłku w dniu wyjazdu do Polski.
 2. Co najmniej cztery tygodnie przed wyjazdem była zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy.
 3. W dniu wyjazdu do Polski jest zdolna do pracy i aktywnie poszukuje pracy.
 4. Wyjeżdża do Polski w celu poszukiwania pracy.
 5. Zarejestruje się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy w Polsce i złoży wymagane dokumenty.

Dokumentem, który należy złożyć w polskim urzędzie pracy w celu pobierania brytyjskiego zasiłku, jest druk U2 (wcześniej E 303).
W celu otrzymania tego formularza należy zwrócić się do lokalnego biura Jobcenter Plus, które prześle stosowne dokumenty do International Pension Centre. Instytucja ta podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy zasiłek może być transferowany poza Wielką Brytanię i wydaje formularze, które należy okazać w urzędzie pracy w Polsce. Wnioskując o transfer zasiłku do Polski w Jobcenter Plus, warto powołać się na informacje zamieszczone na stronie internetowej Department for Work and Pensions.

Po uzyskaniu decyzji o transferze zasiłku zasiłek będzie wypłacany przez Jobcentre Plus bezpośrednio na rachunek osoby uprawnionej do jego pobierania.

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać transferowany zasiłek w Polsce znajdziesz w naszym Powrotniku w rozdziale dotyczącym transferu zasiłku dla bezrobotnych.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?