Powrót

Zakończenie pracy

Tagi: Praca, Emerytura i renta, Zasiłek dla bezrobotnych

Zakończenie pracy 

Kończąc pracę u austriackiego pracodawcy, powinniśmy upewnić się, że mamy umowę o pracę w formie pisemnej lub kartę pracy. Te dokumenty potwierdzą naszą pracę za granicą, umożliwią np. odzyskanie podatku lub będą materiałem dowodowym w przypadku sporu z pracodawcą.

Z chwilą podjęcia pracy u danego pracodawcy w Austrii powinniśmy otrzymać umowę o pracę w formie pisemnej. Jeśli jej nie otrzymaliśmy, mamy prawo domagać się od pracodawcy pisemnego określenia naszych najważniejszych uprawnień i obowiązków, wynikających z umowy o pracę, tzw. karty pracy (Dienstzettel).

Karta pracy jest wydawana bezpłatnie i potwierdza zatrudnienie pracownika u danego pracodawcy. Jeżeli stosunek pracy nie trwał dłużej niż miesiąc, pracodawca nie ma obowiązku wystawienia nam karty pracy.

Warto wiedzieć
Poświadczenie zatrudnienia musi zawierać następujące informacje:

• nazwę i adres pracodawcy,
• imię, nazwisko i adres pracownika,
• datę rozpoczęcia stosunku pracy, a w przypadku umów zawartych na czas określony – datę zakończenia stosunku pracy,
• okres wypowiedzenia lub termin wypowiedzenia, miejsce świadczenia pracy,
• nasze zaszeregowanie w ogólnej strukturze pracodawcy,
• określenie rodzaju pracy wynikającego z umowy o pracę, jaką będziemy wykonywać u danego pracodawcy,
• wysokość wynagrodzenia i termin płatności wynagrodzenia
za pracę,
• roczny wymiar urlopu wypoczynkowego,
• uzgodniony dzienny i tygodniowy wymiar czasu pracy.

W naszym interesie leży jednak domaganie się od pracodawcy pisemnej umowy o pracę. Daje ona pełniejszą ochronę prawną i jest lepszym materiałem dowodowym w razie ewentualnego sporu
z pracodawcą.

Wypowiedzenie umowy o pracę służy zakończeniu stosunku pracy
i nie musi być uzasadnione. Zarówno pracodawca, jak i pracownik może rozwiązać umowę o pracę pod warunkiem zachowania terminu wypowiedzenia.

Istnieje także możliwość rozwiązania umowy o pracę za obopólnym porozumieniem stron. W takiej sytuacji strony same określają, kiedy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.

W przypadku pracy na akord (np. przy zbiorach) umowę możemy jednostronnie wypowiedzieć z jednodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku pozostałych pracowników sezonowych, czyli pracujących dłużej niż sześć tygodni, termin wypowiedzenia umowy wynosi miesiąc.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?