Powrót

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych

Tagi: Sąd

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych
w sprawach cywilnych i handlowych

Orzeczenia sądów konkretnego państwa w zasadzie nie wywierają skutków prawnych poza terytorium tego państwa. Aby zagraniczny wyrok sądowy mógł być wykonany w Polsce, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie wykonalności.

Umowy międzynarodowe regulujące kwestie uznawalności wyroków, których stroną są Polska i inne państwa, mają pierwszeństwo przed postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego. To one określają przesłanki i warunki stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów tych państw na terytorium Polski.

W wypadku orzeczeń wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej zastosowanie znajdują przepisy prawa wspólnotowego. Zgodnie z nimi wyroki w sprawach cywilnych
i handlowych są uznawane bez konieczności przeprowadzania postępowania o stwierdzenie wykonalności. Jeżeli jednak na podstawie wyroku miałaby być wszczęta egzekucja, to niezbędne jest przeprowadzenie takiego postępowania przed polskim sądem okręgowym.

Warto wiedzieć
W sprawach roszczeń niespornych, po wydaniu orzeczenia sąd polski wystawia zaświadczenie ETE, czyli Europejski Tytuł Egzekucyjny.

Skutkiem nadania orzeczeniu zaświadczenia ETE jest to, że to orzeczenie jest uznawane i wykonywane w każdym innym państwie członkowskim UE bez potrzeby prowadzenia dodatkowego postępowania. Orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie ETE, podlega wykonaniu według prawa państwa, w którym jest wykonywane.

W Polsce orzeczenie opatrzone zaświadczeniem ETE podlega wykonaniu po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?