Powrót

Transfer zasiłku Jobseeker's Benefit do Polski

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-02-03

Tagi: Zasiłek dla bezrobotnych, Transfer świadczeń, U2 E303

Transfer zasiłku Jobseeker's Benefit do Polski

Transfer zasiłku Jobseeker's Benefit do Polski Osoba, która otrzymała w Irlandii prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy o nazwie Jobseeker's Benefit i otrzymuje go już dłużej niż miesiąc, może transferować ten zasiłek do Polski. Nie ma natomiast możliwości transferowania zapomogi dla bezrobotnych Jobseeker's Allowance.

W celu uzyskania Jobseeker's Benefit niezbędna jest najpierw rejestracja w lokalnym oddziale Social Welfare. Procedura ta może zająć od kilku do nawet kilkunastu dni. Następnie powinniśmy zgłosić chęć wyjazdu do Polski w celu poszukiwania pracy (a przez to również transferu zasiłku), co trzeba uczynić co najmniej na cztery tygodnie przed opuszczeniem Irlandii.

Chęć transferu zasiłku zgłaszamy w lokalnym biurze Social Welfare, które wystąpi do International Records Section o wystawienie formularza U2 (wcześniej E 303). Następnie dokument ten zostanie przesłany na wskazany przez nas adres w Polsce lub innym kraju członkowskim. Warto przed opuszczeniem Irlandii uzyskać
w lokalnym Social Welfare pisemne potwierdzenie z datą i pieczęcią, że zgłosiliśmy chęć transferu zasiłku.

Co istotne, osoba wyjeżdżająca do Polski i deklarująca chęć podjęcia pracy (co jest obowiązkowe w przypadku Jobseeker's Benefit) podlega w dalszym ciągu przepisom o konieczności starania się o nowe zatrudnienie, a więc także możliwości wstrzymania świadczeń z racji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia oferty pracy.

Warto Wiedzieć
W Polsce transferowany zasiłek można otrzymywać przez trzy miesiące, a w wyjątkowych okolicznościach okres ten można wydłużyć do sześciu miesięcy.

Transferowany zasiłek jest wypłacany przez Social Welfare. Również do tego urzędu należy decyzja o tym, czy przedłużyć wypłatę zasiłku i o jaki dokładnie okres (maksymalnie do sześciu miesięcy). Decyzje tego rodzaju nie są podejmowane automatycznie, ale po zbadaniu w każdej sprawie indywidualnych okoliczności. Powodem dla wydłużenia zasiłku może być np. choroba osoby bezrobotnej lub brak możliwości powrotu przed upływem pierwotnego okresu, na jaki transferowano zasiłek. Wniosek o przedłużenie transferowanego zasiłku trzeba złożyć w lokalnym biurze Social Welfare.

Zasiłek może być transferowany wielokrotnie i do różnych krajów, ale w ramach 3-miesięcznego (lub wydłużonego okresu), na jaki został przyznany przez Social Welfare. Ma to ułatwić poszukiwanie pracy na terenie całej UE.

Warto wiedzieć
Jeśli wyjedziemy do Polski lub innego kraju członkowskiego UE, nie zgłaszając wcześniej w Social Welfare chęci transferu zasiłku, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do publicznych służb zatrudnienia w tym kraju (w Polsce do powiatowego urzędu pracy). Należy to uczynić w ciągu siedmiu dni od daty opuszczenia Irlandii. W takim przypadku polski urząd pracy formalnie wystąpi do Social Welfare o wydanie dokumentu potwierdzającego transfer zasiłku. Jednakże również w tej sytuacji wymagane jest aby pozostawać do dyspozycji tamtejszego urzędu pracy przez minimalny okres 4 tygodni przed wyjazdem do Polski.

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać transferowany zasiłek
w Polsce znajdziesz w naszym Powrotniku w rozdziale dotyczącym transferu zasiłku dla bezrobotnych.

Warto wiedzieć
Sposób rozwiązania umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą ma wpływ na okres pobierania zasiłku oraz datę przyznania prawa do zasiłku zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Gdy pracownik sam rezygnuje z pracy bez uzasadnionego powodu, wypłata zasiłku może zostać wstrzymana na okres do dziewięciu tygodni. O długości okresu, na jaki zasiłek zostaje wstrzymany (osoba zostaje zdyskwalifikowana) decyduje urzędnik, rozpatrując wniosek o przyznanie zasiłku. Także ten urzędnik decyduje, co należy uznać za uzasadniony powód rezygnacji z pracy (nie ma w tym zakresie szczegółowych przepisów). Brane pod uwagę mogą być na przykład następujące okoliczności: zmiana warunków pracy i okoliczności z tym związane, sytuacja finansowa firmy, rezygnacja z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (złe traktowanie w miejscu pracy, dyskryminacja pracownika będące powodem rezygnacji).
Decyzję w sprawie przyznania zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii
i jego transferu może podjąć urząd irlandzki na podstawie obowiązującego tam prawa.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?