Powrót

Świadczenie rodzicielskie, tzw. "Kosiniakowe"

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2016-07-04

Świadczenie rodzicielskie przyznawane jest w kwocie 1000 zł netto miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, przysługuje przede wszystkim rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Są to między innymi: studenci, uczniowie, osoby bezrobotne niezależnie od tego czy są zarejestrowane w urzędzie pracy, osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych, o ile nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

O świadczenie rodzicielskie mogą się ubiegać:

  • matka lub ojciec dziecka (jednak tylko w określonych przypadkach);
  • opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
  • rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
  • osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie pobierać można przez rok w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (52 tygodnie), przez 65 tygodni, gdy urodziło się dwoje dzieci, 67 tygodni w przypadku trojga dzieci narodzonych przy jednym porodzie, 69 - gdy urodziło się czworo oraz 71 w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Analogicznie kształtują się okresy pobierania świadczenia rodzicielskiego w przypadku przysposobienia dzieci lub objęcia je opieką. Okresy te liczy się od dnia porodu, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka  przysposobionego - od miesiąca objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje między innymi w sytuacji, gdy osobom uprawnionym do świadczenia rodzicielskiego przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Druki wniosku dostępne są do pobrania na stronach internetowych Ośrodków Pomocy Społecznej, lub bezpośrednio na miejscu. Do wniosku z reguły należy dołączyć akt urodzenia dziecka lub dzieci.

Więcej informacji na temat opisanego wsparcia oferowanego rodzicom znaleźć można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?