Powrót

Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w Polsce a dochody zagraniczne

Tagi: Dziecko, Rodzina, Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w Polsce a dochody zagraniczne

Dochody uzyskiwane za granicą są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, tzn. od wysokości dochodów rodziny.

Prawo do wyżej wymienionych świadczeń jest ustalane na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych w Polsce, m.in. dochodów uzyskiwanych poza Polską, pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą:

  • podatek dochodowy.
  • składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne,
  • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy od 1 listopada do 31 października następnego roku na podstawie osiągniętych przez rodzinę dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. w okresie zasiłkowym 2010/2011 podstawą są dochody za rok 2009).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres świadczeniowy (np. w okresie świadczeniowym 2010/2011 podstawą są dochody za rok 2009).

Istotne jest jednak, że zarówno w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, jak i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów funkcjonuje mechanizm dochodu utraconego i uzyskanego określający katalog zdarzeń powodujących, iż przy ustalaniu prawa do świadczeń brana jest pod uwagę obecna sytuacja dochodowa rodziny, a nie dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Tymi zdarzeniami są: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego/zakończenie urlopu wychowawczego, utrata/uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utrata/uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (z wyłączeniem – w przypadku świadczeń rodzinnych – pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło), utrata/uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, utrata/uzyskanie emerytury lub renty albo renty rodzinnej lub renty socjalnej (z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego), wyrejestrowanie/rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzinie, jeżeli jej dochód w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 539 zł w przeliczeniu na osobę. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł.

Zasiłek rodzinny aktualnie przysługuje w wysokości:

  • 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
  • 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia przez nie 18 lat,
  • 115 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia przez nie 24 lat.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Warto wiedzieć
W Polsce świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia(najczęściej przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej).


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?