Powrót

Studia

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-09-24

Studia

Coraz więcej polskich uczniów zdaje maturę w Irlandii, uzyskując Leaving Certificate, i powraca do Polski, aby kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. nie przyjmuje się wniosków o wydanie  przez Konsula RP w Dublinie zaświadczenia z adnotacją stwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.

Rozporządzenie z dnia 25 marca 2015 r. w § 2 ust. 4 stanowi, że dokumenty o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki powinny być wydane lub potwierdzone alternatywnie przez:
1) szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo,
2) władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie zostało wydane świadectwo.

Więcej o zasadach przyjęć na studia wyższe piszemy w rozdziale „Młodzież na studiach” Powrotnika.