Powrót

Składanie wniosku o emeryturę/rentę

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-10-10

Tagi: Emerytura i renta

Składanie wniosku o emeryturę/rentę

Osoba, która była ubezpieczona w więcej niż jednym państwie członkowskim, wniosek o emeryturę lub rentę może złożyć w instytucji ubezpieczeniowej tylko jednego państwa członkowskiego.

Złożenie wniosku uruchamia automatycznie proces równoczesnego rozpatrywania naszych uprawnień do emerytury i renty we wszystkich państwach członkowskich lub w obydwu państwach umownych, w których podlegaliśmy ubezpieczeniom. Data złożenia wniosku w instytucji jednego państwa jest wiążąca dla instytucji wszystkich zainteresowanych państw członkowskich i umownych.

Warto wiedzieć
Jeżeli wniosek o emeryturę lub rentę podlegającą koordynacji wspólnotowej lub umownej składamy w instytucji państwa zamieszkania, instytucja ta jest obowiązana do skompletowania wniosku o emeryturę/rentę przysługującą na podstawie przepisów prawnych państwa, którego instytucja ustala świadczenia (tzw. państwa właściwego) i do przekazania takiego wniosku do właściwej instytucji ubezpieczeniowej w tym państwie.

Jeżeli mieszkamy w Polsce i byliśmy zatrudnieni w Polsce oraz w innych państwach członkowskich EOG i Szwajcarii lub umownych, to wniosek o emeryturę lub rentę składamy do ZUS-u.

Do tego wniosku powinniśmy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia w Polsce,
  • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwach członkowskich lub umownych,
  • wszelkie inne dowody uzasadniające ubieganie się o określone świadczenia,
  • do wniosku o rentę rodzinną należy dołączyć m.in. wyciąg z aktu zgonu zmarłej osoby ubezpieczonej i z aktu małżeństwa.

Osoba zamieszkała w Polsce, posiadająca wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia w państwach członkowskich lub w państwach umownych, wniosek o zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe może złożyć bezpośrednio do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej lub za pośrednictwem ZUS-u, spełniającego w odniesieniu do takiej osoby funkcję instytucji miejsca zamieszkania.

Wniosek o emeryturę lub rentę jest rozpatrywany przez ZUS, jeżeli osoba zainteresowana była w Polsce pracownikiem lub prowadziła pozarolniczą działalność na własny rachunek. W odniesieniu do rolników instytucją właściwą do załatwiania wniosków emerytalno-rentowych jest KRUS.

Rozpatrywaniem wniosków o świadczenia emerytalne lub rentowe podlegające koordynacji wspólnotowej, a także kompletowaniem wniosków o świadczenia zagraniczne zajmuje się sześć wyznaczonych terenowych jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?