Powrót

Rozwiązywanie sporów i pomoc

Tagi: Praca, Sąd

Rozwiązywanie sporów i pomoc

Rozwiązywanie sporów i pomoc w Wielkiej Brytanii W przypadku sporów między pracownikiem a pracodawcą
w pierwszej kolejności najlepiej podjąć próbę ugodowego rozstrzygnięcia sprawy. Brak próby ugodowego załatwienia problemu (najlepiej na piśmie) może się przyczynić do niekorzystnego wyniku późniejszej rozprawy
w sądzie i niższej wysokości odszkodowania.

Fiasko ugodowego załatwienia sprawy kończy się zazwyczaj skargą w sądzie. W przypadku Wielkiej Brytanii sądem rozstrzygającym spory dotyczące układów pracownik – pracodawca jest Employment Tribunals, a w przypadku Irlandii Północnej – Industrial Tribunals.

Skarga do sądu musi być złożona w określonym terminie.
Gdy spór dotyczy wypowiedzenia umowy o pracę, bezpodstawnego potrącenia z wynagrodzenia albo dyskryminacji, skargę należy wnieść w terminie trzech miesięcy od ostatniego dnia pracy, dnia dokonania potrącenia lub zaistnienia aktu dyskryminacji.
W przypadku gdy pracownik dochodzi od pracodawcy zapłaty odprawy należnej w razie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących pracodawcy (redundacy), termin ten wynosi odpowiednio sześć miesięcy od ostatniego dnia pracy.

Wniesienie skargi do trybunału nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat. Można ją przesłać do sądu na specjalnym formularzu zwykłą pocztą, jak również pocztą elektroniczną. Warto zachować kopię skargi.

W przypadku bardziej złożonych problemów informacje o pomocy można znaleźć na stronie Direct.gov. Bezpłatnych porad udzielają także biura Citizens Advice Bureau oraz Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service).


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?