Powrót

Rejestracja w urzędzie pracy

Tagi: Praca, NIP, Dowód osobisty, U1 E301, Ubezpieczenie zdrowotne, Zameldowanie, Pobyt, P45, P60, Payslip

Osobom poszukującym pracy polskie publiczne służby zatrudnienia mają do zaoferowania szeroką ofertę pomocy
w postaci usług rynku pracy oraz świadczeń finansowych. Jednak aby w pełni móc z niej skorzystać, trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, uzyskując w ten sposób status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

W tym celu trzeba pójść do właściwego ze względu na nasze miejsce zameldowania urzędu pracy i złożyć wymagane dokumenty.

Warto wiedzieć
Właściwy terytorialnie urząd pracy to powiatowy urząd pracy w powiecie, w którym mamy stałe lub czasowe miejsce zameldowania. Jeśli natomiast nie posiadamy żadnego miejsca zameldowania, możemy zgłosić się do urzędu pracy w powiecie, na którego terenie przebywamy i złożyć w nim oświadczenie, że nie jesteśmy zarejestrowani w innym urzędzie pracy.

Do rejestracji należy dostarczyć szereg dokumentów. Najważniejsze z nich to:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  (w przypadku innych dokumentów dodatkowo poświadczenie zameldowania);
 • oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły lub dyplom
  w oryginale;
 • oryginały wszystkich świadectw pracy z całego okresu zatrudnienia oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień;
 • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument osoba posiada.

W przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, potrzebne są dodatkowo:

 • w przypadku braku informacji w CEIDG - decyzję o wykreśleniu z ewidencji wszystkich działalności gospodarczych, wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku dnia rozpoczęcia działalności, lub wniosek o zawieszeniu działalności jeżeli nie upłynął okres zawieszenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru składki.

Osoby, które pobierały świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy lub macierzyński po ustaniu zatrudnienia, powinny okazać dodatkowo zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania tych świadczeń z podstawą wymiaru.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest potrzebne dodatkowo zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia (stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społecznie i Fundusz Pracy) w rozbiciu miesięcznym.

Osoby zatrudnione w ramach umowy-zlecenia dodatkowo powinny przedstawić zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z wyszczególnieniem osiągniętego wynagrodzenia, od którego istniał obowiązek ubezpieczenia społecznego i opłacania składki na Fundusz Pracy.

W przypadku rejestracji osoby niepełnosprawnej jest wymagany dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

Urząd nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia wyżej wymienionych dokumentów.

Warto wiedzieć
Dokumenty wymagane przy rejestracji w powiatowym urzędzie pracy są takie same dla osób powracających z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG oraz krajów trzecich.

Jeśli pracowaliśmy w kraju, w którym nie ma obowiązku ani zwyczaju wystawiania świadectw pracy, np.: w Wielkiej Brytanii, za dokumenty im równoważne urząd pracy może uznać przedłożone mu:

 • formularz PD U1 wydany przez właściwą instytucję ds. zatrudnienia i potwierdzający okresy zatrudnienia i ubezpieczenia;
 • umowy o pracę z oznaczonym początkiem i okresem obowiązywania;
 • dokumenty potwierdzające rozpoczęcie i zakończenie zatrudnienia u danego pracodawcy;
 • dokumenty potwierdzające okres otrzymywania wypłat za pracę, np.: wszystkie payslipy i dodatkowo P45 w Wielkiej Brytanii, dokument P45 lub P60 wystawiony przez pracodawcę brytyjskiego.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?