Powrót

Rejestracja w Polsce dziecka urodzonego za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-12-09

Tagi: Dziecko, Rodzina

Rejestracja w Polsce dziecka urodzonego za granicą

Dziecko urodzone poza granicami Polski można zarejestrować w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Rejestracja dziecka w urzędzie stanu cywilnego może nastąpić przez:

  • przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie do rejestru stanu cywilnego (transkrypcja);
  • odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia - gdy nie jest możliwe uzyskanie zagranicznego odpisu dokumentu stanu cywilnego lub wiąże się  to z poważnymi trudnościami;
  • zarejestrowanie urodzenia, jeżeli nie zostało ono zarejestrowane za granicą.

Wniosek o rejestrację należy złożyć bezpośrednio do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju lub za pośrednictwem polskiego konsula. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, jeżeli rejestracja następuje w trybie przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego, lub
  • zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, wydany przez właściwy podmiot zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, jeżeli rejestracja następuje w trybie odtworzenia lub rejestracji urodzenia niezarejestrowanego za granicą;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 50 zł w przypadku transkrypcji, 39zł w przypadku odtworzenia i rejestracji zdarzenia niezarejestrowanego za granicą lub opłaty konsularnej, w przypadku składania wniosku za pośrednictwem konsula.

Wniosek może złożyć jeden z rodziców dziecka lub jego przedstawiciel ustawowy, jak też inna osoba która wykaże interes prawny w rejestracji urodzenia.

 

Warto wiedzieć

Jeżeli w zagranicznym odpisie aktu stanu cywilnego brakuje niektórych danych wymaganych przez prawo polskie (np. nazwiska rodowego rodziców) lub jeśli zagraniczny akt stanu cywilnego zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w innych aktach stanu cywilnego (np. aktach stanu cywilnego rodziców dziecka) czy oczywiste omyłki pisarskie, kierownik urzędu stanu cywilnego może dokonać ich sprostowania lub uzupełnienia. W przypadku, jeżeli poprawne zapisy danych wynikają z zagranicznego aktu stanu cywilnego, należy go dołączyć do wniosku

 

Należy również pamiętać, iż istnieje możliwość otrzymywania za granicą świadczeń społecznych z tytułu urodzenia dziecka (w Polsce jest to tzw. becikowe).


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?