Powrót

Przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemcom

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-06-30

Tagi: Obywatelstwo, Cudzoziemiec

Przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemcom 

Cudzoziemcy od 15 maja 2012 r. mogą starać się o obywatelstwo polskie, które w przeszłości posiadali i utracili je przed 1 stycznia 1999 r. Decyzję o przywrócenie obywatelstwa polskiego podejmuje minister spraw wewnętrznych na wniosek osoby zainteresowanej.

15 maja 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim oraz rozporządzenia z 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku.

Z procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego mogą skorzystać m.in. osoby, które na przełomie sierpnia 1962 r. i grudnia 1998 r. nabyły obce obywatelstwo oraz uzyskały zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce, a tym samym utraciły obywatelstwo polskie.

Cudzoziemcy, którzy w przeszłości mieli obywatelstwo polskie i utracili je przed 1 stycznia 1999 r. mogą starać się o jego przywrócenie u ministra spraw wewnętrznych. W tym celu cudzoziemiec musi się się zwrócić do ministra spraw wewnętrznych ze specjalnym wnioskiem. Natomiast cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Cudzoziemcy, którzy utracili obywatelstwo polskie po 1 stycznia 1999 r. mogli i nadal mogą występować o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego jest nowym rozwiązaniem prawnym, umożliwiającym nabycie przez cudzoziemców obywatelstwa polskiego. Do tej pory cudzoziemcy nie mogli starać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego. Dotychczas cudzoziemcy mogli nabyć obywatelstwo polskie m.in. poprzez nadanie przez Prezydenta RP.

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego zawiera m.in.:

  • dane cudzoziemca,
  • adres zamieszkania,
  • oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego,
  • informacje o okolicznościach jego utraty,
  • życiorys.

Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemiec dołącza m.in. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego, a także fotografię.

Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym m.in. przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula, chyba że umowa międzynarodowa, którą Rzeczpospolita Polska jest związana, stanowi inaczej.

Minister spraw wewnętrznych wydaje decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego na podstawie przepisów ustawy o obywatelstwie polskim, w postępowaniu stosując przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?